Asukkaiden, henkilöstön ja valtuuston vaikutusmahdollisuudet kuntapuitelain toteutuksessa

9.5.2007


Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukaan kunnan tulee antaa viimeistään 31.8.2007 selvitys kunnassa lain nojalla toteutettavista toimenpiteistä ja suunnitelma lain toimeenpanosta.

Toimeenpanosuunnitelmaan tulee lain mukaan (10 §) sisältyä mm. palvelutarpeen analyysi vuosille 2015 ja 2025, suunnitelma palvelurakenteiden vahvistamisen ja toiminnan tuottavuuden tehostamisen keinoista, selvitys palveluverkon kattavuudesta sekä suunnitelma keskeisten toimintojen järjestämisestä ja henkilöstövoimavarojen kehittämisestä.

Päätösvalta selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta on lain mukaan kunnanvaltuustolla (10 §). Laki edellyttää, että toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet (1 §). Valmistelu tulee lisäksi toteuttaa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa (13§). 

Pääkaupunkiseudun osalta laki velvoittaa laatimaan elokuun loppuun mennessä suunnitelman sitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla ottaen huomioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet.

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on asettanut 14 työryhmää valmistelemaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen mukaisten yhteistyöhankkeiden jatkotoimia. Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustoilla on tulossa yhteiskokous 19.kesäkuuta.

Olemme huolestuneita asukkaiden, henkilöstön ja kaupunginvaltuuston vaikutusmahdollisuuksista puitelain edellyttämän selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman valmistelussa ja päättämisessä. Sama huoli koskee pääkaupunkiseudun suunnitelmaa ja pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan työryhmien valmistelemia esityksiä. Tähän mennessä näistä asioita ei ole käsitelty valtuustossa. Asukkaiden ja työntekijöiden osallistumiselle ei ole luotu edellytyksiä. Kokemus muun muassa pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen päättämisestä kesällä 2006 varoittaa siitä, että asiat tuodaan valtuustoon vasta kun ne on sovittu pienemmässä piirissä.

SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä esittää, että:
— kaupunginhallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin, joilla asukkaille ja henkilöstölle luodaan mahdollisuuksia osallistua toimeenpanosuunnitelman valmisteluun, mm. palvelutarpeita, palveluverkkoa, keskeisten toimintojen järjestämistä ja henkilöstön riittävyyttä koskevien selvitysten ja suunnitelmien valmisteluun
— kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuuston ylimääräiseen kokoukseen tai kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään pääkaupunkiseudun suunnitelmaa ja pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan työryhmissä valmisteltuja esityksiä ennen kesäkuussa pidettävää Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan valtuustojen yhteiskokousta.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »