Helenin edettävä nopeammin ja pidemmälle uusiutuvan energian käyttöönotossa

2.12.2015

Helenin edettävä nopeammin ja pidemmälle uusiutuvan energian käyttöönotossa

Parhaillaan koolle olevalta Pariisin ilmastokokoukselta on odotettu paljon. Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi tarvittava teknologia on olemassa. Valitettavasti Pariisin sopimukseen esitetyt lupaukset eivät riitä ilmastomuutoksen hillitsemiseen. Tässä tilanteessa tunnus ”ajattele globaalisti, toimi paikallisesti” on taas ajankohtainen.

Valtuusto asetti jo kahdeksan vuotta sitten tavoitteeksi vähentää Helsingin energiatuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta ja nostaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin. Nyt on viimeinkin päästy sanoista tekoihin. Nopeammin ja pidemmällekin olisi voitu edetä, ja voidaan edetä.

Kun valtuusto käsitteli energialinjauksia vuonna 2008 ja Helsingin Energian kehitysohjelmaa 2010, SKP:n ja asukaslistan ryhmä esitti sitoutumista nopeampaan päästöjen vähentämiseen, Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloiden muuttamista biopolttoainevoimaloiksi, tuotantopaletin monipuolistamista tuulivoimalla, aurinkoenergialla, biokaasulla ja luopumista ydinvoimaosuuksista. Korostimme, että Helsinki voi ryhtyä edelläkävijäksi uusiutuvan energian ja energian säästämisen alalla, ja näin edistää alan osaamista ja työllisyyttä.

Nyt eletään energiamurroksen ja –käänteen aikaa. On hyvä, että Helsinki on nyt valitsemassa uusiutuvaan ja hajautettuun tuotantoon perustuvan vaihtoehdon. Iso kiitos siitä kuuluu erityisesti kansalaisliikkeille. Nyt käsiteltävä esitys vähentää päästöjä, mutta tulee paljon halvemmaksi kuin aiemmin esillä ollut Vuosaaren jättivoimala, joka olisi tullut lämmönsiirtotunneleineen maksamaan lähes 1,5 miljardia euroa.

Samalla kun hyväksymme nyt esitetyt ensimmäiset askeleet Helenin kehitysohjelman toteuttamisessa, on syytä katsoa pidemmälle. Kun teknologia ja markkinat muuttuvat nopeasti, on perusteltua edetä vaiheittain.

SKP:n ja Helsinki-listojen mielestä kivihiilen polton vähentämisessä ja uusiutuvan osuuden lisäämisessä ei pidä kuitenkaan hidastella. Odottelemalla Helen jäisi jälkeen sekä osaamisessa että kuluttajien suosiossa, mistä seuraisi myös työpaikkojen menetyksiä.

Tavoitteena siirtyminen kokonaan uusiutuvaan energiaan

Salmisaaren kivihiilivoimalat voidaan muuttaa monipolttoainevoimaloiksi, joissa luovutaan kivihiilen käytöstä. Samalla kun ainakin Salmisaari B säilytetään lämmön ja sähkön yhteistuotannossa, kannattanee Vuosaaren uusi biolämpölaitos toteuttaa niin, että se voidaan tarvittaessa myöhemmin muuttaa tai laajentaa yhteistuotantolaitokseksi. Salmisaaren muutokset voisivat olla vuorossa heti kun Vuosaaren biolämpölaitos korvaa Hanasaaren kivihiilivoimalan. Helenin kannattaa olla aktiivinen sellaisten ratkaisujen kehittämisessä, joilla pelletit ja hake voidaan korvata polttoaineena biohiilellä ja biokaasulla.

Tarvitaan myös pidemmän aikavälin ohjelma, jonka tavoitteena on siirtyminen kokonaan uusiutuvaan energiaa. Se tarkoittaa panostaminen biopolttoaineiden lisäksi etenkin aurinko- ja tullivoimaan.  Mereltä löytyy paikkoja, joihin voi sijoittaa tuulipuiston. Kaupungilla on paljon kiinteistöjä, joihin voi laittaa aurinkopaneeleja. Helen voisi tarjota myös muille kokonaispalveluja, johon kuuluu aurinkopaneelien hankinta, asennus ja huolto sekä mahdollisuus myydä yli jäävää sähkö kaupungin verkkoon. Biokaasua voi tuottaa kauempana ja tuoda maakaasuverkossa, kun maakaasu säilynee pitkään siirtymävaiheen polttoaineena.

Helenin toiminnan laajentaminen

Energiamurroksessa on kyse myös siitä, jaetaanko markkinoita uudelleen yksityisen voitontavoittelun hyväksi vai kehitetäänkö edelleen Helenin toimintaa. Kaupungin omistama energiatuotanto on monesta syystä tärkeää: Se antaa mahdollisuuden vaikuttaa poliittisilla ratkaisuilla päästöjen vähentämiseen. Se turvaa kaukolämpö- ja sähköverkkojen kunnossapidon rahoitusta. Se voi tuoda tuloja muidenkin palvelujen rahoittamiseen. Se antaa mahdollisuuden porrastaa kuluttajamaksuja oikeudenmukaisella ja energian säästämistä edistävällä tavalla niin, että välttämätön peruskulutus on edullisempaa ja sen yli menevää laskutettaisiin korkeammalla tariffilla. Ja Helenin toimintaa kehittämällä voimme edistää paikallista taloutta ja työllisyyttä.

Esimerkiksi energiatehokkuuden lisäämisessä voi Helen olla yhdessä kaupungin instanssien kanssa olla merkittävä tekijä. Kaupunki voisi perustaa kiinteistöjen peruskorjausta varten yhtiön, joka kehittäisi kustannustehokkaita korjaus- ja kunnostushankkeita, esimerkiksi useiden kiinteistöjen muodostamissa kokonaisuuksissa. Esimerkiksi Maunulassa on jo kartoitettu mallia alueellisille yhteishankkeille energiatehokkuuden parantamisessa.

Rahoitusmallit

Valtuustoa on peloteltu sillä, että investoinnit uusiutuvaan ovat kannattamattomia eikä Helen voi enää tuottaa voittoa. Näin tietysti käy, jos Helen jatkaa entiseen tapaan rahoittamalla investointeja suoraan kassavirrasta. Helenillä on kuitenkin vahva tase ja mahdollisuus saada pitkäaikaisia lainoja edullisin ehdoin. Eikä Helen ole ainoa yritys, jonka pitää investoida uusiutuvaan energiaan. Muutos heijastuu tietysti markkinahintoihin. Parhaiten tuottavia energia-alan yrityksiä taitavat jo nyt olla ne, jotka panostavat uusiutuvaan energiaan. Vaasan seutu on esimerkki siitä, miten uusien energiaratkaisujen ympärille voi syntyä uutta tuotantoa, työpaikkoja, innovaatioita ja vientiä. Voisiko vaikka Östersundomin alueesta muodostua Helsingissä omavarainen uusiutuvan energian kaupunginosa, jossa energiatehokkaaseen asumiseen yhdistyy myös uutta innovatiivista tuotantoa ja työpaikkoja?

Ponsiesitykset

Esitän, että hyväksyessään esityksen Helenin kehitysohjelman toteuttamisesta, valtuusto hyväksyy seuraavat ponnet:

– Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää miten Helen Oy voi kehittää palvelukokonaisuuksia, joita se voi tarjota kiinteistöille aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä (esim. laitteiden hankinta, asennus, huolto, älykkäät verkot, kaupungin lämpö- ja sähköverkkojen hyödyntäminen).

– Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet edistää energiatehokkuutta parantavien korjaus- ja kunnostushankkeiden tehokasta ja kohtuuhintaista toteuttamista perustamalla tähän tarkoitukseen kaupungin oman yksikön, esimerkiksi peruskorjausyhtiön.

– Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet luopua Salmisaaressa kivihiilen poltosta ja siirtyä biopolttoaineisiin kun Hanasaaren voimalan korvaava biolämpölaitos on valmistunut.  

– Valtuusto edellyttää, että selvitetään miten kaupunki ja Helen voivat edistää energiatehokkuutta palvelevia älykkäitä sähkö-, lämpö- ja liikenneverkkoja.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »