Kirje Hekan tilanteesta valtuutetuille

30.12.2016

Hyvät valtuutetut,

Helsingin kaupungin asunnot Heka Oy:n johto aikoo fuusioida 21 Hekan alueyhtiötä viideksi jättiyhtiöksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätti kuluvan viikon alussa, että Hekan alueyhtiöiden fuusioesitystä ei tuoda ennen päätöksentekoa kaupunginhallituksen eikä valtuuston käsittelyyn. Helsingin kaupungin vuokralaisten yhdistys esitti asian käsittelemistä kaupunginvaltuustossa, koska kyse on suurista yhtiöjärjestelyistä ja muutoksista. Myös SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esitti ehdotuksessaan kaupunginhallitukselle Hekan alueyhtiöiden fuusion käsittelemisestä valtuustossa ja samalla Hekan vuokralaisdemokratian vahvistamisesta.

Haluan kiinnittää huomiotanne muutamaan asiaan Hekan alueyhtiöiden fuusiosta.

– Kun Heka Oy perustettiin, korostettiin valtuustolle, että kyse ei ole alueellisten Hekan yhtiöiden fuusioimisesta vaan pääomafuusiosta. Nämä perustelut on kirjattu myös päätökseen. Valtuusto ei ole päättänyt, että omistajaohjaus ei koske eikä ulotu Hekan alueyhtiöihin. Konsernijaostolle maanantaina esitetty muistio siitä, että sulauttamissuunnitelmaa ei tarvitse käsitellä muualla kuin Hekassa, ei nojaa mihinkään valtuuston Hekaa koskevaan päätökseen. Siitä puuttuu lisäksi kokonaan vuokralaisdemokratian näkökulma.

– Asukkaiden kannalta kyse ei ole vain Hekan taloudesta ja operatiivisesta johtamisesta vaan Hekan palvelujen (aluetoimistojen) siirtymisestä entistä kauemmas ja alueyhtiöiden johdon etääntymisestä asukkaista, kyse on asukkaiden palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista. Valtuuston päättämän asumisen ohjelman yleisluontoiset maininnat kaupungin asunto-omaisuuden hallinnan kehittämisestä eivät ole avoin valtakirja Hekan johdolle sulauttaa alueyhtiöitä.

– Alueyhtiöiden hallituksilta ei ole kysytty kantaa sulauttamiseen. Niiden toimitusjohtajien kannanotto ei riitä edustamaan alueyhtiöiden kantaa, etenkin kun on kyse itsenäisten yhtiöiden lakkauttamisesta sulauttamalla ne suuriksi yhtiöiksi.

– Vuokralaisneuvottelukunnan kannanotto osoittaa, että asukkaiden edustajille ei ole annettu mahdollisuutta käsitellä vaihtoehtoisia ratkaisuja vaan heidät on otettu mukaan vasta sen jälkeen kun joku muu on päättänyt muutosten päälinjat. Se osoittaa myös, että asiaan liittyy vuokralaisten kannalta edelleen ongelmallisia ja epäselviä asioita.

– Kyse on kymmenien tuhansien vuokralaisten asemaan ja kaupungin huomattavan suuren vuokra-asuntokannan hoitamiseen liittyvistä ratkaisuista. En näe mitään perustetta sille, että asia voitaisiin pitää jotenkin niin vähäpätöisenä, että valtuustolla ei ole aihetta käsitellä asiaa.

Samalla esitän valtuustoryhmämme huolen räikeästä omavaltaisuudesta, johon apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäki ja Hekan toimitusjohtaja Närö ovat ryhtyneet erottaessaan Hekan kolmen alueyhtiön hallitukset ja valitessaan niihin Hekan johtoryhmän jäsenistä muodostuvan enemmistön.

Erottamisten syynä on se, että kyseiset hallitukset päätyivät perusteellisen käsittelyn tuloksena toimitusjohtajan valinnassa eri kannalle kuin Sinnemäki ja Närö. Tätä edelsivät aiemman Heka Kontulan toimitusjohtajan ja teknisen isännöitsijän väärinkäytökset, joista Heka Kontulan hallitus teki rikosilmoituksen. Kyse voi olla sadoissa tuhansissa euroissa laskettavista taloudellisista menetyksistä yhtiölle. Heka Oy:n johto viivytteli asian selvittämistä, ei ole ollut ainakaan tähän mennessä halukas vaatimaan kyseisiltä toimihenkilöitä vahingonkorvauksia ja on jopa siunannut ratkaisun, jolla irtisanottu toimitusjohtaja maksoi väärinkäytöksissä mukana olleelle tekniselle isännöitsijälle ns. kultaisena kädenpuristuksena 6 kk palkan.

Eri henkilöitä saamani informaation perusteella alueyhtiöiden hallitukset hakivat uuden toimitusjohtajan valinnassa luottamuksen palauttamista asioiden hoitoon ja yhtiöille mahdollisimman hyvää toimitusjohtajaa. Samalla ne pitivät huonona Heka Oy:n johdon pyrkimystä yhdistää kolmen alueyhtiön jo sinällään vaativat toimitusjohtajan tehtävät eräiden muiden alueyhtiöiden toimitusjohtajan tehtäviin valitsemalla johtajaksi henkilö, jolla olisi myös Vuosaaren ja Puotilan alueyhtiöiden toimitusjohtajan tehtävät.

Heka Kontulan, Myllypuron ja Vesalan alueyhtiöiden hallitusten erottamisia koskevat ratkaisut Heka Oy:n ja kaupungin johdossa on tehty tavalla, joka rikkoo kaupungin päätöksiä ja periaatteita. Ensinnäkään erottamisista ei ole keskusteltu ennalta edustajansa hallituksiin valinneiden asukkaiden ja valtuustoryhmien kanssa. Toiseksi uusia hallituksia valittaessa ei kysytty ennalta asukasedustajien suostumusta tehtävään. Kolmanneksi valtuustoryhmien yhdessä tekemät päätökset, joiden mukaan Hekan alueyhtiöiden hallituksissa on kaksi valtuustoryhmien valitsemaa edustajaa, sivuutettiin erottamalla SDP:n ja SKP&Helsinki-listojen edustajat Hekan Kontulan, Myllypuron ja Vesalan yhtiöiden hallituksista. Erotetut henkilöt korvattiin Hekan johtoryhmän toimihenkilöillä. Neljänneksi, rikottiin valtuustoryhmien välinen sopimus luottamushenkilöpaikkojen jakamisesta.

Pidän ennenkuulumattoman, että virkamiesjohto – Heka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sinnemäki ja Hekan toimitusjohtaja Närö – syrjäyttää valtuustoryhmien sopimat ja päättämät valinnat. Erityisen törkeäksi valtuuston tahdon loukkaamisen tekee se, että päätöksen tehneet Sinnemäki ja Närö eivät olleet ennalta eivätkä myöhemminkään missään yhteydessä erottamisasiassa kyseisten edustajien valitsijoihin, kuten SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmään. Pöytäkirjojen perusteella erottamisia ei käsitelty myöskään konsernijaostossa tai muissa kaupungin elimissä. Kyse on mielivallasta, jota ei millään verukkeella voi kaupungin toiminnassa hyväksyä.

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä edellyttää, että kaupunginhallitus toteaa valtuustoryhmien sopiman edustuksen syrjäyttämisen virheelliseksi ja edellyttää, että kyseisten kolmen alueyhtiön osalta pidetään pikaisesti yhtiökokoukset, joissa niiden hallituksiin uusina valittujen Hekan toimihenkilöiden tilalle valitaan henkilöt, jotka SDP:n valtuustoryhmä ja SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä esittävät.

Terveisin
Yrjö Hakanen
SKP ja Helsinki-listat

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »