Marxin Pääoman uuden painoksen esipuhe

20.10.2013

Marxin Pääoman uuden suomenkielisen painoksen esipuhe

Talous- ja finanssikriisit nostavat kerran toisensa jälkeen esiin kapitalismin ristiriidat ja erityisesti kysymyksen työn ja pääoman suhteesta. Samoin herää yhä uudelleen kiinnostus Karl Marxin (1818 – 1883) Pääomaan, joka mullisti aikoinaan taloustieteen käsitykset työstä, tavarasta, arvoista, pääomasta ja lisäarvosta.

Pääoma koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa julkaistiin ensi kerran Saksassa vuonna 1867. Siinä Marx käsittelee pääoman tuotantoprosessia. Teoksen toisen ja kolmannen osan toimitti painokuntoon Marxin kuoleman jälkeen hänen työtoverinsa Friedrich Engels (1820 – 1895). Toisen osan julkaisuajankohdaksi vuonna 1885 Engels merkitsi Marxin syntymäpäivän 5.toukokuuta. Kolmas osa julkaistiin 1894. Toinen osa tarkastelee pääoman kiertokulkuprosessia ja kolmas kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessia.

Karl Marx kirjoitti Pääoman porvarillisen, klassisen poliittisen taloustieteen kritiikkinä. Hän osoitti työn ja pääoman suhteen, pääomasuhteen ja arvolain olevan avain kapitalistisen yhteiskunnan taloudellisten suhteiden ja järjestelmän taloudellisten liikelakien, ristiriitojen ja luonteen ymmärtämiseen. Teos sisältää analyysin, joka alkaa esiteollisen ajan manufaktuurien yhteistoiminnasta ja ennakoi kapitalismin kehitystä aina nykyiseen pankki- ja finanssipääoman, erityisesti kuvitteellisen pääoman keinotteluun saakka. Kapitalismin ristiriitojen erittelyn kautta Marx osoitti myös tämän tuotantotavan historiallisen rajoittuneisuuden ja välttämättömyyden ylittää sen puitteet, siirtyä sosialismiin.

Pääoman ensimmäinen osa ilmestyi Edward Gyllingin aloitteesta suomeksi 1913 – 1918. Käännöksen teki O.V.Louhivuori, joka toimi myöhemmin muun muassa Kauppakorkeakoulun rehtorina. Toisen osan suomensi Mauri Ryömä, SKP:n johdon jäsen ja kansanedustaja. Se ilmestyi 1950. Kolmas osa julkaistiin suomeksi vasta 1976 Antero Tiusasen käännöksenä.

Kapitalismin nykyiset kriisit korostavat Marxin pääteoksen ajankohtaisuutta. Kirjaa on ollut kuitenkin vaikea löytää, koska uusia painoksia ei ole julkaistu suomeksi 1970-luvun jälkeen. Siksi Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy on päättänyt julkaista Pääoman kolme osaa uutena painoksena.

Nyt julkaistava Pääoman ensimmäisen osan uusi laitos perustuu Kansankulttuurin vuonna 1948 julkaisemaan ja Petroskoissa vuonna 1957 julkaistuun Louhivuoren suomennokseen. Tuon suomennoksen tarkistivat ja joltain kohdin korjasivat aikoinaan Tuure Lehén ja Mauri Ryömä vuonna 1932 Berliinissä ilmestyneen saksankielisen painoksen mukaan. Kun Kustannusliike Progress julkaisi siitä uuden laitoksen 1974, tarkistettiin tekstiä vielä vastaamaan Marxin ja Engelsin koottujen teosten saksankielisen laitoksen 23.nidettä (Marx – Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1969).

Tekstissä kaarisulkeissa olevat kohdat ovat Marxin kirjoittamia. Aaltosulkeissa olevat muotoilut ovat Engelsin tekstejä, jotka hän kirjoitti toimittaessaan Marxin käsikirjoitukset painokuntoon. Marxin ja Engelsin kirjoittamat alaviitteet on merkitty kirjassa numerolla ja kaarisululla. Aiempien laitosten toimitusten alaviitteet on varustettu tähdellä ja merkinnällä ”Toim.”. Kirjan lopussa on julkaistu selitykset sekä nimi-, kirjallisuus- ja asiahakemisto.  Varsinaisten tekstisivujen numerointi on säilytetty samana kuin 1970-luvun painoksissa.

Tämän uuden suomenkielisen laitoksen osalta on syytä kiittää erityisesti Arnold Brunsia, joka on vastannut tekstin poikkeuksellisen vaativasta ladonnasta, ja valtiotieteen tohtori Seppo Ruotsalaista, joka on tehnyt suuren työn tarkistaessaan oikoluvun. Tässä yhteydessä ei ole puututtu kieliasuun tai käsitteisiin vaan korjattu lähinnä painovirheet. Pääoman ensimmäinen ja toinen osa ansaitsisivat uuden suomennoksen. Se on kuitenkin laajempi, monivuotinen tieteellinen työ, johon ei nyt ole ollut resursseja.

Uutta tietoa Pääoman tutkimiseen tuo Marxin ja Engelsin kirjoitusten historiallis-kriittinen kokonaislaitos Marx-Engels Gesamtausgabe, MEGA. Kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavassa, yli sataosaiseksi suunnitellussa teossarjassa on tarkoitus julkaista muun muassa kaikki Pääoman syntyvaiheisiin liittyvät käsikirjoitukset, luonnokset, otevihkot ja muut esityöt.


Helsingissä 24.9.2013

Yrjö Hakanen
Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »