Vapaavuori, keinottelijat ja Lapinlahti

16.6.2020

 

Lapinlahden sairaalan alue kuuluu Helsingin arvokkaimpiin ja hienoimpiin kulttuuriympäristöihin. Mikä vimma ajaa pormestari Jan Vapaavuorta ja kokoomusta myymään sen? Ja vieläpä kiinteistökeinottelijoille, jotka pelaavat Luxemburgiin sijoitetuilla veroparatiisirahoilla.

Vapaavuoren pormestarin otto-oikeudella kaupunginhallitukseen tuoma ”täydennetty” esitys Lapinlahden myymisestä ei perusteiltaan poikkea kaupunkiympäristölautakunnassa hylätystä. Eräiltä osin se on jopa edellisempi kiinteistösijoitusyhtiö NREP:lle, kuin kaupunkiympäristölautakunnassa hylätty ehdotus oli.

 

Tarjous alihintaan

Ehdotuksen mukaan Lapinlahden rakennukset siirtyvät perustettavalle kiinteistöyhtiölle. NREP:lla olisi siinä määräysvalta 90 % omistusosuudella. Myymisen sijasta kaupunki luovuttaisi yhtiölle maksutta Lapinlahden nykyiset rakennukset apporttina sitä vastaan, että saa 10 % vähemmistöosuuden yhtiössä. Päätösvalta olisi tukevasti NREP:n käsissä.

Lapinlahden nykyisten ja uusien rakennusten tontit vuokrattaisiin yhtiölle selvästi alihintaan. Yhtiö voi vuokrata tai ostaa (5 vuoden osto-optio) uudelle hotellille puistosta tontin hintaan 750 euroa/kerrosneliömetri – vertailuna voi todeta, että esimerkiksi Jätkäsaaren ja Kalasataman uusilla alueilla on maksettu asuntotonteista kaksi kertaa enemmän. Lapinlahden vanhojen rakennusten arviokirjat on julistettu salaisiksi.

Uuden yhtiön todetaan toimivan markkinaehtoisesti ja tavoittelevan vuotuista 6 % tuottoa sijoituksille. Esityksen mukaan kaupunki voi remontin jälkeen ostaa 40 % sairaalan vanhan päärakennuksen tiloista markkinaehtoiseen hintaan esimerkiksi kansalaisjärjestöjen käyttöön. Siis ensin kaupunki luovuttaa tilat alihintaan ja sitten ostaa ne kovaan hintaa takaisin! Jos kaupunki ei käytä osto-oikeutta, sen pitää vuokrata kyseiset tilat vähintään viideksi vuodeksi markkinahintaan. NREP on näin ulkoistanut ison osan vuokraamisen riskistä kaupungille.

Vapaavuoren ehdotuksessa sairaalan vanhan päärakennuksen päävuokralainen olisi Muumi-yhtiö (Moomin Characters Oy), mutta se ilmoitti viime viikolla vetäytyneensä hankkeesta New York Timesin laajassa Lapinlahdesta ja sitä puolustavasta toiminnasta kertoneessa jutussa. (Helsinkiä mielellään maailmalla markkinoiva Vapaavuori muuten kieltäytyi New York Timesin haastattelusta.)

 

Ylihintainen remontti

Lapinlahden entisen sairaalan rakennukset on rakennussuojelulailla suojeltu. Vapaavuori esittää, että kaupunki ei omistajana vastaa niiden suojeluvelvoitteesta.

NREP:n laskelmissa remontille on saatu hintaa 20 – 25 miljoonaa, kun kaupungin itse 2018 teettämän arvion pohjalta kustannukset ovat noin 10 miljoonaa, jos tilat kunnostetaan nykyisenkaltaiseen mielenterveys-, kulttuuri- ja kansalaistoimintaan.

NREP ei lupaa itse rahoittaa remonttia vaan se tapahtuisi pääosin velkarahalla. Kalliin korjaamisen lisäksi tämä tarkoittaa myös kalliimpaa lainarahaa, kuin mitä kaupunki saa markkinoilta.

Yllättävän moni remontin hinnasta puhuva valtuutettu näyttää ajattelevan, että suojellun arvorakennuksen kunnostus pitäisi rahoittaa Lapinlahdesta saatavilla myynti- ja vuokratuloilla. Ei näin toimita muidenkaan arvorakennusten kohdalla.

Kaupungin viime vuoden tilinpäätös on 379 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja koko kaupunkikonsernin ylijäämä yhteensä 504 miljoonaa. Tuloksesta 78 miljoonaa on kaupunkiympäristötoimialan kohdasta rakennukset, jossa toimintakate oli peräti 238 miljoonaa euroa. Miksi kaupunki kerää rakennuksilla voittoa, jos sitä ei voi käyttää arvorakennusten kunnostamiseen?

 

Kilpailuohjelman vastainen

Vapaavuori väittää, että NREP:n täydennetty esitys olisi Lapinlahden alueen suunnittelukilpailun ohjelman ja periaatteiden mukainen. Tämä ei pidä paikkaansa.

Kilpailuohjelman mukaan esitysten pohjana piti olla ”nykyisen asemakaavan mukaiset ratkaisut” ja säilyttää ”puiston alkuperäinen tilarakenne, maastonmuodot, sommitelmat, kulkuväylät, rakenteet ja kasvillisuus”. NREP:n esitys hotellista ja muista uusista rakennuksista puistoon on jyrkässä ristiriidassa Lapinlahden suojelukaavan kanssa eikä puistoon rakentaminen tietenkään säilytä sen alkuperäisiä ideoita.

Lisäksi kilpailuohjelmassa edellytettiin pitkäjänteistä sitoutumista alueen kehittämiseen. NREP ilmoittaa esityksessään aikovansa myydä omistuksensa markkinahintaan viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä. Jo sitä ennen se voi esityksen mukaan siirtää omistuksen tytäryhtiölle. Viimeksi mainittu mahdollisuus viittaa veroparatiisiyhtiöistä tuttuun malliin, jolla omistajat voivat kiertää veroja.

 

Kaikki ei saa olla kaupan

Lapinlahdessa ei ole kyse vain rahasta. Lapinlahti on yhteisöllisen mielenterveystyön, kuntouttavan työllistämisen, kulttuurin ja kansalaistoiminnan keskus. Vapaavuoren esittämä Lapinlahden myyminen ja muuttaminen markkinaehtoiseksi hajottaisi tämän kokonaisuuden, vaikka kaupungin tehtävänä pitäisi olla juuri tällaisen toiminnan edistäminen.

Oli onnetonta, että kaupunkiympäristölautakunta ylipäätään lähti kilpailuttamaan ja myymään Lapinlahtea. Lapinlahti kuuluu kaikille ja siksi se pitää säilyttää kaupungin omistuksessa. Vapaavuori ja kokoomus ovat Lapinlahdessa selvästi sitoutuneet ajamaan kiinteistökeinottelijoiden etuja. Miksi vihreiden ja demareiden valtuustoryhmien vetäjien on edelleen niin vaikea sanoa selvästi, kenen asialla he ovat?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »