Aloite HOK-Elannon edustajistolle korruption torjumisesta

25.4.2018

HOK-Elannon edustajistolle 24.4.2018:

Aloite avoimuuden, vastuullisuuden ja eettisten periaatteiden toteuttamisesta

 

HOK-Elanto on sitoutunut vastuullisuuteen, avoimuuteen ja eettisiin periaatteisiin kaikessa osuuskaupan toiminnassa. Yleisradion MOT-ohjelmassa 23.4.2018 esitetyt tiedot kalliista palkitsemismatkoista yhdessä urakoitsijoiden ja alihankkijoiden kanssa ovat ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa. Myös tiedot tavanomaisesta poikkeavista, tiiviistä yhteyksistä eräisiin rakennusalalla toimiviin yrityksiin ovat herättäneet kriittisiä kysymyksiä HOK-Elannon toimintakulttuurista. Julkisuudessa on muissa yhteyksissä esitetty lisäksi epäilyjä HOK-Elannon suhteista kuntien kaavoittajiin.

Ehdotamme, että hallintoneuvoston hyväksyttäväksi valmistellaan asiasta ohjeistus, joka tuodaan tiedoksi myös edustajistolle. Lähtökohtina ohjeistuksen valmistelulle esitämme:

  • Kaikista osuuskaupan edustajien työmatkoista, joiden lasku ylittää esimerkiksi 1 000 euroa, tuodaan hallintoneuvoston kokouksiin listaus, josta näkyy myös matkan aihe, kohde ja mahdolliset kumppanit.
  • Luovutaan kaukomaille tai muihin eksoottisiin kohteisiin tehtävistä palkitsemis-, tms matkoista. Työ- ja koulutusmatkojen kohteiden tulee palvella selvästi osuuskaupan toiminnan kehittämistä ja olla hinnaltaan kohtuullisia.
  • HOK-Elannon edustajat eivät järjestä eivätkä osallistu yhteisiin palkitsemis-, seminaari-, tms matkoihin rakennusliikkeiden tai muiden osuuskaupan alihankkijoiden ja liikekumppaneiden kanssa. Osuuskauppa ei myöskään rahoita sellaisia matkoja. (Tämä ei sulje pois osallistumista kolmansien tahojen, esimerkiksi kuntien tai järjestöjen, järjestämiin seminaareihin tai vastaaviin.)
  • Osuuskaupan hallintoneuvoston, hallituksen ja johtoryhmän jäsenten palkat, palkkiot ja sidonnaisuudet julkaistaan HOK-Elannon kotisivuilla.
  • Osuuskaupan johdon palkkojen, palkkioiden ja muiden etuuksien tulee olla kohtuullisia suhteessa HOK-Elannon työntekijöiden palkkoihin ja palkkioihin.
  • Selkiytetään hallituksen ja johtoryhmän työnjakoja, valtuuksia ja vastuita sekä sisäisen tarkastuksen käytäntöjä niin, että ennalta ehkäistään kohtuuttomia etuuksia, esteellisyyksiä ja korruptiota.

Yrjö Hakanen

(Aloitteen allekirjoitti myös 9 muuta edustajiston jäsentä eri ryhmistä. Aloitteeseen annetaan vastaus edustajiston syyskokouksessa. Aloitteella ei oteta kantaa tuomioistuimen käsittelyssä olevaan, entistä kiinteistöjohtajaa ja eräitä rakennusliikkeiden edustajia koskevaan oikeusjutuun.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »