Eriävä mielipide vuoden 2007 budjettiin

15.11.2006

Kuntalain mukaan talousarvioon on kirjattava täysimääräisenä tiedossa olevat menot ja tulot. Tätä periaatetta ei ole kaikilta osin noudatettu Helsingin kaupungin vuoden 2007 talousarviota valmisteltaessa ja hyväksyttäessä.

Valtuustolle esitetyn talousennusteen mukaan kaupungin virastojen, laitosten ja liikelaitosten talous muodostuu tänä vuonna 348 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Merkittävä osuus tässä on Helsingin Energialla, jonka tilikauden ylijäämäksi ennustetaan lähes 340 miljoonaa euroa. Talousarvioon ja –suunnitelmaan ei ole kuitenkaan kirjattu lukuja siitä, miten ylijäämä aiotaan käyttää ja paljonko liikelaitosten voittovaroista siirretään kaupungin muun toiminnan rahoittamiseen.

Lain mukaan talousarvio on laadittava niin, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Jo nyt on kuitenkin tiedossa, että talousarviossa vuodelle 2007 varatut määrärahat eivät riitä kaikkien kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Tämä koskee esimerkiksi terveydenhuollon hoitotakuun toteutumista, ehkäisevää toimeentulotukea, vaikeavammaisten palveluja ja vanhusten kotihoitoa.

Kuntalain mukaan talousarviossa ja –suunnitelmassa tulee päättää toiminnallisista tavoitteista ja niiden edellyttämistä määrärahoista. Tämän talousarvion yhteydessä ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuutta ottaa kantaa moniin palvelurakenteita ja lähipalveluja koskeviin linjauksiin, kuten terveysasemaverkon karsimiseen, koulujen lopettamisiin ja ns. sisäisiin vuokriin.

Talousarviossa ei ole osoitettu määrärahoja henkilöstön riittämättömän määrän ja palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen. Tämä vaikeuttaa henkilöstön saatavuutta, lisää työntekijöiden sairastavuutta ja heikentää laadukkaiden palvelujen järjestämisen mahdollisuuksia.

Esitin talousarvioon yli 115 miljoonan euron lisäykset palvelujen alibudjetoimisen välttämiseksi. Esitin myös tähän tarvittavan lisärahoituksen mm. siirtämällä siihen osa Helsingin Energian liikevoitosta. Koska valtuusto ei hyväksynyt talousarvioon ja –suunnitelmaan mitään korjauksia, jätän asiaan eriävän mielipiteen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »