Eriävä mielipide vuoden 2008 talousarvioon

24.11.2016

Valtuustossa

  kaupunginvaltuustossa 14.11.2007

 

Talousarvion valmistelussa ja valtuustossa asiasta käydyssä keskustelussa on tullut selvästi esille, että talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat eräiltä osin määrärahojen alibudjetoimiseen. Talousarvio on tältä osin lainvastainen enkä voi sitä hyväksyä.

Alibudjetointi koskee muun muassa vanhusten palvelujen (kotihoito, vanhainkotipalvelut ja palveluasuminen, terveydenhoidon (erityisesti hammashoito, psykiatria ja HUS), lastensuojelun, nuorisotoimen, vammaispalvelujen sekä ehkäisevän toiminnan ja varhaisen tuen määrärahoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin on talousarviossa osoitettu vain alle prosentin lisäys Talouden ja toiminnan seurantaraportin 3/2007 mukaan tänä vuonna toteutuviin menoihin verrattuna. Se ei kata kustannusten nousua eikä riitä kaikkien lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen.

Talousarvioon ei sisälly myöskään määrärahaa, jolla korjattaisiin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyttä. Kun palkkatason mataluus vaikeuttaa jo nyt monilla aloilla työntekijöiden saamista ja pysyvyyttä, olisi talousarvioon pitänyt ottaa määräraha palkkojen tason korottamiseksi.

Talousarvion yleisperusteluihin sisältyy velvoite laatia ”talouden tervehdyttämisohjelma”, jolla puretaan asteittain Helsingin Energian voittovaroista tehdyt siirrot kaupungin muiden palvelujen rahoitukseen. Tämä tarkoittaa kaupungin varsinaisen palvelutoiminnan vuotuisen rahoituksen leikkaamista 100 – 150 miljoonalla eurolla. Pidän tätä linjausta vääränä. Lisäksi talousarvion tulopuolella olisi pitänyt ottaa huomioon energialaitoksen liikeylijäämä, joka nousee tulosennusteen mukaan tänä vuonna yli 250 miljoonaan euroon.

Lisäksi viittaan SKP:n ja asukaslistan ryhmän vastaesityksiin, jotka koskivat edellä mainittujen asioiden lisäksi mm. joukkoliikenteen tariffitukea, Tilakeskuksen perimien ns. sisäisten vuokrien kohtuullistamista, työllistämistä, koulujen ja kirjastojen resursseja, luopumista investoinneista ydinvoimalan rakentamiseen sekä asumiskustannusten nousun hillitsemistä.

Edellä olevan perusteella jätän talousarvioon ja taloussuunnitelmaan tämän eriävän mielipiteen pöytäkirjaan merkittäväksi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »