Esitys HEKAn alueyhtiöiden fuusion tuomisesta valtuuston käsittelyyn

15.9.2016

Esitys HEKAn alueyhtiöiden fuusion tuomisesta valtuuston käsittelyyn

Helsingin kaupungin asuinkiinteistöjen osalta päätettiin vuonna 2010 toteuttaa pääomafuusio. Sen valmistelu perustui valtuuston strategiaohjelman kirjaukseen. Asian käsittelyn yhteydessä korostettiin, että kyse on pääomafuusiosta ja että suunnitelmana ei ole tehdä laajempaa kokonaisfuusiota, vaan 21 alueyhtiötä toimivat jatkossakin varsin itsenäisinä järjestäen alueen talojen huoltoa, kunnossapitoa, palveluja ja vuokralaisdemokratiaa entiseen tapaan.

Heka Oy:n hallitus on kuitenkin ryhtynyt valmistelemaan uutta fuusiota, jolla 21 alueyhtiötä yhdistetään viideksi. Vastaavasti esityksen mukaan keskitettäisiin vuokralaisten palvelut ja asioimistoimistot viiteen paikkaan.

Valtuusto ei ole käsitellyt asiaa eikä linjannut, että tällaista fuusiota olisi syytä valmistella. Uusi fuusio poikkeaa selvästi niistä perusteista ja tavoitteista, jotka valtuusto vuonna 2010 päätti.

Hekassa valmisteltu esitys muuttaa olennaisella tavalla Heka-yhtiöiden rakennetta, toimintaa sekä asukkaiden ja luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia. Se vaikeuttaa alueyhtiöiden vuokralaisten mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa alueyhtiöiden talouteen ja toimintaan. Ehdotus vähentäisi asukkaiden valitsemien edustajien määrän puoleen nykyisistä ja samoin vähenisi poliittinen edustus Hekan alueyhtiöiden hallinnossa. Esitetty alueyhtiöiden fuusio ja asioimistoimistojen keskittämien viiteen vaikeuttaisi myös vuokralaisten palveluja. Fuusion tuloksena muodostuisi viisi alueyhtiötä, joissa kussakin olisi noin 10 000 vuokralaista. Tämä tarkoittaa alueyhtiöiden hallinnon etääntymistä vuokralaisten arjesta ja talojen tilanteista.

Näin suuri ja monitahoinen, koko Hekan rakennetta, toimintamalleja ja hallintoa koskeva muutos ei ole vain operatiivisen johdon asia. Valtuuston aiempien periaatelinjausten muuttaminen on asia, johon myöskään konsernijaostolla ei ole mandaattia ilman valtuuston käsittelyä.

Esitämme, että Hekan johdon valmistelema alueyhtiöiden fuusio tuodaan valtuuston käsittelyyn niin, että valtuusto päättää ryhdytäänkö sellaista tekemään, miten ja asiaan liittyvistä muista linjauksista, mm. vuokralaisdemokratian turvaamisesta.

Samalla kiinnitämme huomiota siihen, että vuokralaisdemokratia, yhteishallintalain tavoitteet ja alueyhtiöiden yhtiöjärjestyksen mukainen rooli on Hekan toiminnassa yhä useammin sivuutettu. Talousarvioiden valmistelussa vuokralaisten osallistumiselle ja kuulemiselle ei turvata reaalisia mahdollisuuksia eikä myöskään alueyhtiöiden hallitusten päätösvaltaa aina kunnioiteta. Nyt kun Helsingissä valmistellaan asukkaiden osallistumiselle uusia malleja, olisi Hekan vuokralaisdemokratia syytä ottaa yhdeksi kehittämiskohteeksi.

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »