Hankintasääntö ja alihankintojen ketjutus

12.11.2008
Hankintasääntö ja alihankintojen ketjutus

 

Hankintasäännön tarkistamiseen on monia tarpeita. On hyvä,
että valtuustolla on mahdollisuus linjata hankinnoissa noudatettavia
periaatteita ja menettelyjä.

 

Julkisuudessa viime päivinä kerrotut tiedot jätekuljetuksiin
liittyvästä ympäristörikosten tutkinnasta ja vanhusten kauppakassien
ylihinnoittelusta ovat valitettavasti vain eräitä esimerkkejä monista virheistä
ja epäonnistumisista hankinnoissa, niiden kilpailuttamisessa ja valvonnassa.
Listaa voisi jatkaa vammaisten kuljetuspalveluilla, raitiovaunuhankinnoilla ja
monilla muilla epäonnistumisilla. 

 

Eräissä tapauksissa hankintojen kilpailuttamisessa on ollut
selvästi osaamattomuutta. Siihen löytyy varmaan korjausta paremmalla
koulutuksella ja ohjeistuksella.

 

Mutta monesti kyse on myös siitä, että hankintoja tehtäessä
ja kilpailutettaessa on lähtökohtana ollut liian suppeasti ajateltu viraston
tai laitoksen taloudellinen intressi. Vanhusten kauppakassipalvelut ja
vammaisten kuljetuspalvelut ovat tästä esimerkki. Niissä on haettu
yksipuolisesti vain säästöjä sosiaalivirastolle. Se on tapahtunut vanhusten ja
vammaisten kustannuksella.

 

Toinen periaatteellinen ongelma on hintakilpailun
korostaminen muiden tekijöiden kustannuksella. Tästäkin on räikeitä esimerkkejä
muun muassa vammaisten kuljetuspalveluissa, joissa ihmiset ovat joutuneet
odottamaan ja kiertämään kohtuuttoman pitkään kun kuljetuksia on yhdistelty.

 

Kolmas ongelma on liittynyt harmaan talouden torjumiseen ja
alihankintaketjujen valvontaan. Vaikka kaupungilla on tilaajavastuu, on
esimerkiksi Musiikkitalon työmaalla teetetty töitä tärkeällä parin euron
tuntipalkalla.   

 

Tällaisten kaupungin toiminnan puutteiden ja virheiden
lisäksi hankintoihin liittyy myös Suomen ja Euroopan unionin lainsäädännöstä
johtuvia ongelmia. Eduskunnan säätämät ja EU:n tasoa alhaisemmat kansalliset
kynnysarvot pakottavat kilpailuttamaan eräitä sellaisiakin hankintoja, joissa
kilpailuttamisesta aiheutuu vain tarpeetonta ylimääräistä työtä. Osa näistä
ongelmista voidaan välttää toteuttamalla hankkeita kaupungin omana työnä ja
talon sisäisinä hankintoina. Esimerkiksi terveyspalvelujen ulkoistaminen tulee
kaupungille kalliimmaksi kuin palvelujen järjestäminen omana toimintana.

Valtuutettu Vikstedtin nostama kysymys urakoiden
ketjuttamisesta on vakava. Sillä on merkitystä sekä laatuun, hintaan että
harmaan talouden ehkäisyyn. Kannatan Vikstedtin palautusesitystä.

 

Vaalien alla Reilun kaupan yhdistykset ja Attac haastoivat
kunnat tekemään hankintoja vain yrityksiltä, joilla ei ole toimintaa veroparatiiseissa
ja varmistamaan, että hankinnoissa toteutetaan eettisesti, sosiaalisesti ja
ekologisesti kestäviä periaatteita.

 

Hankintasäännön ohella tässä on tärkeä merkitys sillä, että
itse hankintaprosessissa määritellään tarkasta työnantajavelvoitteet,
sosiaaliset ja ympäristökriteerit.

 

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavat ponnet:

 1. Valtuusto
  kehottaa kaupunginhallituksen ohjeistamaan hankintasäännön toteuttamisen
  niin, että hankintoja ei tehdä yrityksiltä, joilla on toimintaa
  veroparatiiseissa tai joilla on työnantajavelvoitteissa dokumentoituja
  puutteita.
 2. Valtuusto
  kehottaa kaupunginhallituksen ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan
  riittävä valvonta tilaajavastuun toteuttamiseen niin, että hankintojen
  hinta ei perustu esimerkiksi alihankintaketjun kautta tapahtuvaan
  työehtojen, verojen, työsuojelu- tai ympäristönormien kiertämiseen.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »