Hoitotakuun toteutumisen seuranta

14.12.2005

Olli Salin ja 27 muuta valtuutettua ehdottivat huhtikuussa tekemässään aloitteessa numero 42, että kaupunginhallitus käynnistää kiireettömän hoidon toteutumisen reaaliaikaisen seurannan ja raportoi siitä valtuustolle syyskauden alussa, jolloin ensimmäinen kuuden kuukauden jakso täyttyy.

Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että erikoissairaanhoidossa jonotilannetta seurataankin kuukausittain ja jonoja on kyetty purkamaan. Aloitevastaukseen sisältyy kuitenkin virheellinen arvio siitä, että jonot olisivat erikoissairaanhoidossa lyhentyneet 2 660:en potilaaseen. Lokakuun viimeisen päivän tietojen mukaan HUS:n jonoissa oli 4 726 helsinkiläistä.

Kaupunginhallitus väittää vastauksessaan, että perusterveydenhuollon avohoidossa ei ole valtakunnallista standardia seurannasta. Tässä viitataan Stakesin valtakunnalliseen seurantajärjestelmään. Kuitenkin hoitotakuuta koskeva laki velvoittaa nimenomaan kunkin terveydenhuollon yksikön itse seuraamaan jonotilannetta ja tiedottamaan siitä vähintään puolen vuoden välein.

Helsingin terveyskeskuksen erikoissairaanhoidossa poliklinikkajonot ovat lyhentyneet. Mutta perusterveydenhuollossa noin joka kymmenes potilas ei pääse hoidon tarpeen arvioon säädetyssä ajassa, hammashoidossa hoitoon pääsyyn menee kiireettömässä tapauksessa lähes kahdeksan kuukautta ja psykiatriassa joka neljäs potilas ei pääse hoidon tarpeen arvioon säädetyssä ajassa.

Hoitotakuun toteutumisen mahdollisimman reaaliaikaisen seurannan tarvetta korostaa se, että ensi vuoden talousarvioon ei ole enää varattu sellaista lisämäärärahaa kuin tänä vuonna ja eräiltä osin terveyspalvelujen määrärahat vähenevät. Luonteva mahdollisuus hoitotakuun seurantaan olisi valtuustoon joka tapauksessa tulevan HUS:n ensimmäisen vuosineljänneksen seurannan yhteydessä.

Edellä olevan perusteella esitän hyväksyttäväksi seuraavan ponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus huolehtii hoitotakuun toteutumisen seurannan järjestämisestä kaikissa perusterveydenhuollon yksikössä ja että kaupunginhallitus raportoi hoitotakuun toteutumisesta valtuustolle HUS:n ensimmäisen vuosineljänneksen seurannan yhteydessä.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »