Irti markkinaehtoisista sisäisistä vuokrista

19.4.2006


Nyt käsiteltävänä oleva SKP:n Myllypuron osaston aloite koskee kaupungin omistamien ja omassa käytössä olevien tilojen ns. sisäisiä vuokria. Tähän asiaan on myös valtuustossa moni toivonut muutoksia.

Aloitteeseen annettu vastaus olisi antanut kaupunginhallitukselle ja taloushallinnolle mahdollisuuden selvittää sisäisiin vuokriin liittyviä ongelmia ja vaihtoehtoja. Valitettavasti aloitevastauksessa on keskitytty esittämään aloitteesta kyseenalaisia tulkintoja ja sitten torjumaan niitä sen sijaan, että olisi paneuduttu varsinaiseen asiaan. Tällaisen vastauksen antaminen on tuskin ainakaan omiaan kannustamaan asukkaita käyttämään heille kuuluvaa aloiteoikeutta.

Aloitteen tekijät kiinnittävät aiheellisesti huomiota siihen, että sisäisten vuokrien periminen ja niistä kertyvien tulojen kierrättäminen kiinteistötoimelle antaa väärän kuvan peruspalvelujen todellisista kustannuksista. Lisäksi sisäisten vuokrien sitominen markkinahintoihin on johtanut sisäisten vuokrien kohoamiseen monta kertaa yleistä kustannustasoa nopeammin.

Aloitteen tekijät ovat oikeassa siinä, että kaupungilla ei ole mitään tarvetta periä omassa käytössään olevista omista tiloista korkeita markkinavuokria. Tällaisten markkinahintojen periminen omasta toiminnasta omissa tiloissa ei ole myöskään mikään yleinen normi edes yksityisellä puolella, kuten kaupunginhallitus vastauksessaan antaa ymmärtää. Vastauksessa sotketaan tässä yhteydessä ilmeisen tahallisesti kaksi eri asiaa: kiinteistösijoittajien perimien vuokrien kovat tuottotavoitteet ja aloitteessa mainitut yksityiset palvelualan yritykset, jotka toimivat itse omistamissaan tiloissa.

Kaupunginhallitukselle kirjoitetussa vastauksessa väitetään sisäisillä vuokrilla ”pyrittävän osoittamaan kunkin toimialan oikeat kustannukset”. Nimenomaan tätä markkinahintoihin sidotut sisäiset vuokrat eivät tee. Ne voivat parhaimmillaan kuvastaa markkinavuokria, mutta todelliset kustannukset ovat eri asia. Pahimmillaan sisäiset vuokrat ovat mielivaltaista rahastamista peruspalvelujen kustannuksella.

Edellä esitetyn perusteella esitän hyväksyttäväksi seuraavan ponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn esityksen, jolla sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen peruspalveluilta kaupungin omista tiloista perittävien sisäisten vuokrien tuottovaatimuksia alennetaan.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »