Jätkäsaaren kaavoituksesta

21.6.2006

 

Jätkäsaaren rakentaminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden laajentaa Helsingin kantakaupungin aluetta. Samalla voidaan kehittää kaupunkirakennetta rakentamalla toiminnallisesti monipuolinen alue, jossa liikkuminen perustuu ensisijassa joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen. Tämä tarkoittaa yhdessä länsimetron todennäköisen rakentamisen kanssa sitä, että — toisin kuin on väitetty — Jätkäsaaren rakentaminen ei mitenkään lisää keskustatunnelin tarvetta.

SKP:n ja asukaslistan ryhmä pitää oikeana sitä, että alueen suunnittelun lähtökohtana on Helsingin kantakaupungille tyypillisen melko matalan siluetin säilyttäminen. Samoin pidämme hyvänä rantojen pitämistä kaikkien kaupunkilaisten käytössä ja ideaa kaupunginosapuistosta.

Osayleiskaavan kokonaismitoitus on ehkä turhankin vaativa. Esitettyä 14 500 asukkaan ja 6 000 työpaikan tavoitetta voisi hieman supistaa, jotta alueesta ei tule liian tiivistä ja pihoista liian varjoisia. Tavoitteesta voisi tinkiä esimerkiksi kymmenesosan.

Rakentamisen laatuun on tärkeä panostaa. Samalla on syytä pitää huolta siitä, että alueelle tulee riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Alueen maanomistus kannattaa säilyttää kokonaan kaupungilla.

Meriolosuhteet asettavat rakentamiselle erityisen vaativan haasteen. Tuulisuuden ja kosteuden välttäminen tulee ottaa suunnittelussa huomioon tärkeänä tehtävänä.

Rakentamisesta lähiympäristölle aiheutuvia haittojen vähentämiseksi on syytä rakentaa jo alkuvaiheessa, etupainotteisesti Crusellinsilta Ruoholahteen. Samoin on syytä pitää huolta siitä, että joukkoliikenteen vaatimiin investointeihin varataan riittävästi määrärahoja heti hankkeen alkuvaiheessa. Sama koskee julkisia palveluja.

SKP:n ja asukaslistan ryhmä ehdottaa seuraavia ponsia:
1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Jätkäsaaren kaavoituksen jatkosuunnittelussa vältetään liian suurta tehokkuutta ja otetaan huomioon mahdollisuus toteuttaa alue myös osa-yleisyleiskaavassa esitettyä vähäisemmällä asukasmäärällä.
2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kiirehtii Crusellinsillan toteuttamista Jätkäsaaren rakentamisvaiheen lähialueilla aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »