Karl Marxin Pääoman 3.osan uuden laitoksen esipuhe

7.1.2015

Marxin Pääoman 3.osan uuden suomenkielisen laitoksen esipuhe

Karl Marx sai elinaikanaan (1818-1883) valmiiksi suuresta projektistaan, Pääomasta, vain ensimmäisen osan. Se julkaistiin 1867. Toisen ja kolmannen osan toimitti painokuntoon hänen työtoverinsa Friedrich Engels. Erityisen vaativa oli kolmas osa, jonka Engels joutui kokoamaan yhdistellen useista erilaisista, katkelmallisista ja osin luonnosmaisista käsikirjoituksista. Se ilmestyikin vasta vuonna 1894.

Pääoman ensimmäisessä osassa Marx tarkastelee kapitalismia pääoman tuotantoprosessin näkökulmasta. Toisessa osassa kohteena on pääoman kiertokulkuprosessi. Kolmannessa osassa Marx tutkii näiden ykseyttä, kapitalistisen tuotannon prosessia kokonaisuutena. Hän kuvaa muun muassa lisäarvon muuttumista voitoksi ja voiton jakautumista, voiton suhdeluvun alenemistendenssiä, rahapääoman ja fiktiivisen pääoman kasvavaa osuutta, pankki- ja luottojärjestelmää, valuuttamarkkinoita, kilpailua, pörssiä sekä tuloja ja niiden lähteitä. Marx tarkastelee pääoman liikettä kokonaisuutena, jolloin ”ne pääoman asut, joita tässä teoksessa kehitellään, lähenevät askelittain sitä muotoa, jossa pääomat esiintyvät yhteiskunnan pinnalla, eri pääomien keskinäisessä vaikutuksessa, kilpailussa ja itse tuotannon edustajien tavallisessa tajunnassa”.

Marx erittelee hämmästyttävän kaukonäköisesti kapitalismin kehitystä ja ristiriitoja, pääomien liikakasautumista ja kriisejä. Siksi ei ole ihme, että viime vuosien finanssi- ja talouskriisit ovat nostaneet Marxin ja hänen pääteoksensa taas ajankohtaisiksi. Marxia ei voi sivuuttaa, kun haetaan vaihtoehtoja riistoon, eriarvoisuuteen sekä pankkien ja suuryhtiöiden valtaan perustuvalle tuhoisalle kehitykselle.

Samalla kun Pääoma auttaa löytämään ”nyky-yhteiskunnan taloudellisen liikelain”, se antaa konkreettisia perusteita työväenliikkeen kamppailuille esimerkiksi työehtojen, sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen heikentämistä vastaan. 

Uusissa oloissa Marxia luetaan myös uudella tavalla. Kapitalismin kehityksen ohella tälle on luonut perustaa Marxin ja Engelsin kaikkien kirjoitusten julkaisuhanke (Marx-Engels-Gesamtausgabe, MEGA). Tämän kansainvälisen, jo pitkään jatkuneen projektin puitteissa on nyt julkaistu kaikki Pääoman käsikirjoitusversiot ja esityöt. Se on tuonut uutta tietoa Pääoman syntyprosessista, metodista ja esitystavasta.

Pääoman kolmas osa julkaistiin suomeksi ensi kerran vasta vuonna 1976 (Kustannusliike Progress). Antero Tiusanen teki teoksen suomentamisessa valtavan työn ja tuloksena on kansainvälisestikin vertaillen poikkeuksellisen korkeatasoinen käännös. Nyt julkaistavaan uuteen laitokseen on tehty yhdessä suomentajan kanssa muutamia täsmennyksiä. Ne koskevat muun muassa vaihtokurssin ja myyntivoiton käsitteitä. Lisäksi on korjattu aiempaan laitokseen jääneitä painovirheitä. Toivottavasti tulevaisuudessa löytyy vielä mahdollisuuksia tehdä yhdenmukainen ja ajantasainen versio koko teossarjasta.

Suomennos perustuu Marxin ja Engelsin saksankielisten koottujen teosten Berliinissä vuonna 1968 julkaistun laitoksen 25. osaan. Se vastaa Engelsin toimittaman Pääoman 3. osan ensimmäistä saksankielistä painosta, josta on korjattu kirjoitus- ja painovirheet.

Tekstissä ja lainauksissa kaarisulkeissa olevat kohdat ovat Marxin sulkeisiin merkitsemiä. Aaltosulkeissa ovat Engelsin tekemät lisäykset tai selvennykset. Marxin ja Engelsin kirjoittamat alaviitteet on merkitty numeroilla ja kaarisuluilla. Muutamissa alaviitteissä ovat Engelsin nimikirjaimet. Saksankielisen laitoksen toimituksen tekemät alaviitteet on merkitty tähdellä ja maininnalla ”Toim”. Eräät vaikeasti suomennettavat sanat ja termit on merkitty myös alkukielellä hakasulkeisiin.

Antero Tiusasen tekemää suomennosta tarkastivat, kommentoivat ja oikolukivat 1970-luvulla Tuure Lehén, Pekka Kosonen, Timo Kyntäjä, Markku Kivinen, Timo Koste ja Jaakko Prohorov. Nyt julkaistavaan tarkistettuun käännökseen ovat kommentteja esittäneet Pertti Honkanen, Asko Helminen ja Seppo Ruotsalainen, joka on tehnyt myös suurimman työn oikoluvussa. Kiitokset heille ja muille tämän tieteellisesti ja poliittisesti poikkeuksellisen tärkeän teoksen uudelleenjulkaisemiseen myötävaikuttaneille. 

(Julkaistu Karl Marxin Pääoman 3.osan uudessa laitoksessa, joka julkaistiin hemikuussa 2015 Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy:n kustantamana.) 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »