Kysely vanhuspalvelulain toteuttamisesta

2.9.2013

Heinäkuun alussa astui voimaan vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.
Tämän jo viime vuonna säädetyn lain mukaan (5 §) kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi on laadittava suunnitelma, jossa arvioidaan mm. vanhusten palvelujen riittävyyttä ja laatua ja määritellään tavoitteet ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseksi, itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä palvelujen määrän ja laadun parantamiseksi. Suunnitelmassa tulee määritellä kunnan eri toimialojen vastuuta ja yhteistyö ikääntyneitä edustavien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Laki velvoittaa kuntaa järjestämää iäkkäälle henkilölle laadukkaita, hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja (13 §) sekä tekemään yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa palveluntarpeen arvioon perustuvan palvelusuunnitelman (16§).

Kysyn, mihin toimiin kaupunginhallitus on ryhtynyt vanhuspalvelulain toteuttamiseksi, milloin laissa edellytetty suunnitelma tuodaan valtuuston käsittelyyn ja miten kaupunki tiedottaa ikääntyneille heidän oikeudestaan palveluntarpeen arvioon ja palvelusuunnitelmaan?

(Kaupunginvaltuuston kyselytunnille 11.9.2013)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »