Laura Rädyn ero ja ehdotus johtajien karenssiajasta

25.5.2016

Laura Rädyn ero ja ehdotus johtajien karenssiajasta

Valtiovarainministeriön asettama virkamieseettinen toimikunta on suositellut raportissaan (Valtiovarainministeriön julkaisuja 3/2014), että valtiohallinnon ylimmille virkamiehille asetetaan virkasopimuksella karenssiehto, jolla voidaan sopia 6 – 12 kuukauden jäähdyttelyajasta ennen siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen. Toimikunta pitää karenssia tarpeellisena kun on kyse johtavista virkamiehistä, joilla on pääsy arkaluontoisin tai merkittävää taloudellista arvoa omaaviin tietoihin, tai jotka käsittelevät julkisia hankintoja ja sopimuksia. Vastaavan suosituksen on esittänyt myös Euroopan neuvosto.

Helsingin kaupunki ei tällaisia sopimuksia ole tehnyt. Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty voi siksi hakea nyt eroa siirtyäkseen suoraan Terveystalo-yhtiön liiketoimintajohtajan tehtäviin. Kaupungin kannalta tilanne on kuitenkin hankala.

Apulaiskaupunginjohtajana Räty on ollut keskeisesti vastuussa Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan sote-uudistuksen valmistelusta. Eikä tilannetta helpota, että samaan aikaan myös sote-viraston päällikkö vaihtuu.

Toisaalta Räty on ollut sekä apulaiskaupunginjohtajana että ministerinä ja kokoomuksen edustajana valmistelemassa julkisia sote-palveluja koskevaa kilpailuttamista, jonka tavoitteena on yksityisten yritysten osuuden lisääminen näissä palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajana Rädyllä on paljon sellaista tietoa, josta hänen uusi työnantajansa, Terveystalo voi hyötyä kun se kilpailee sote-palvelujen hankinnoista.

Työsopimuslaki säätelee yksityisellä puolella tällaisiin eturistiriitoihin liittyviä kilpailunrajoituksia. Kunnallisella puolella ei laissa ole asiasta erikseen säädetty. Laki edellyttää kuitenkin kunnan toimivan tasapuolisesti. Yleisenä lähtökohtana on pidetty sitä, että kuntatyönantajalla on mahdollisuus sopia asioista laajemmin kuin yksityisellä. Tähän on erityisen painavia perusteita esimerkiksi kun on kyse kunnan hankinnoista tai kunnan kanssa kilpailevasta toiminnasta. Kyse on myös valtuuston strategiaohjelmassa määriteltyjen Helsingin eettisistä periaatteista ja niiden uskottavuudesta.

Valtion virkamieseettisen toimikunnan suositukset osoittavat, että julkisella puolella voidaan nykyisenkin lainsäädännön puitteissa sopia karenssista, ja myös yksityistä sektoria pidemmäksi ajaksi. Toimikunta myös korostaa eturistiriitojen ehkäisemistä ennalta. Nyt kun Helsingissä uudistetaan johtamisjärjestelmää, on tähän luonteva tilaisuus.

Ehdotankin, että samalla kun valtuusto hyväksyy Laura Rädyn eronpyynnön se hyväksyy seuraavan ponnen: ”Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäällikön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henkilö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kaupungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palvelukseen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön kehittämistä koskevaan aloitteeseen.”

(Valtuusto hyväksyi ponnen äänin 44 – 4, tyhjää 34. Kuva Ylioppilasteatterin näytelmästä Valtuusto.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »