Monistus- ja postipalvelujen ulkoistamista vastaan

26.9.2007

 

 

Kaupunginjohtaja on useissa yhteyksissä korostanut
valtuuston roolia strategisessa johtamisessa. Kaupunkikonsernin
omistajapolitiikan voisi olettaa olevan tässä aivan keskeistä. Valitettavasti
valtuusto on sivuutettu myös omistajapolitiikan strategisia linjauksia
tehtäessä.

Kaupunginhallitus teki viime viikolla omistajapolitiikan
linjauksia. Valtuustoa ei ole asiassa edes informoitu. Kyse on kuitenkin
isoista ratkaisuista. Esimerkiksi päätös Tilakeskuksen muuttamisesta
liikelaitokseksi todennäköisesti vain lisää ns. sisäisiin vuokriin liittyviä
ongelmia.  

Myös pääkaupunkiseudun yhteistyön puitteissa on valmisteltu
muun muassa joukkoliikenteen yhtiöittämistä ja vuokra-asuntojen keskitettyä
hallintayhtiöitä koskevia ratkaisuja.

Nyt käsiteltävän ulkoistamisesityksen perusteluissa
mainitaan, että kaupunginjohtaja on kehottanut talous- ja suunnittelukeskusta
kehittämään kilpailuttamisen ja tilaaja-tuottaja –mallin käyttöön liittyviä
periaatteita sekä uudistamaan kilpailun käytön periaatteet. Päätösesityksestä
tai sen liitteistä ei kuitenkaan ilmene, onko tällaisia uudistettuja
periaatelinjauksia tehty. Nyt voimassa olevat kilpailun käytön periaatteet ovat
päätetty 90-luvulla valtuustossa. Kysynkin kaupunginjohtajalta, onko näiden
periaatteiden uudistamista koskeva esitys tarkoitus tuoda valtuuston
käsittelyyn? 

Hankintakeskuksen monistus- ja postipalvelujen ulkoistamista
koskeva esitys on valitettavasti vain yksi esimerkki siitä, miten kaupungin
omien toimintojen ulkoistamista koskevia strategisia linjauksia tehdään
virkamiesvalmistelulla ja tuodaan valtuustoon erillisinä yksittäistapauksina.

Samalla tämä esitys on esimerkki siitä, miten ulkoistamista
perustellaan ilmeisen tarkoitushakuisilla ja yksipuolisilla laskelmilla.
Monistus- ja painopalvelujen talouslaskelmissa ei ole otettu lähtökohdaksi
nykyistä tasoa vaan vuosi 2005, jota rasittivat vielä lakkautetun offsetpainon
kustannukset. Hallinnon osalta kustannuksiin on laskettu myös kilpailuttamiseen
liittyvät kaupungin menot. Muualta saatujen kokemusten perusteella voi epäillä,
saadaanko esityksellä mitään säästöä. 

Tässä tehdään myös rajanvetoa siitä, mikä on kaupungin oman
toiminnan kannalta olennaista. Esimerkiksi lautakuntien esityslistoihin liittyy
paljon luottamuksellista aineistoa. Tästäkin syystä hankintakeskuksen monistus-
ja postipalvelut olisi syytä säilyttää kaupungin omana toimintana. Kannatan
asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että digipainoa ei
lakkauteta ja toimintoja kehitetään kaupungin omana toimintana.

Viittaan edellisessä asiakohdassa esittämiini perusteluihin.
Olen sitä mieltä, että kaupungin sisäisiä postipalveluja tulee kehittää
kaupungin omana toimintana. Samalla kiinnitän huomiota siihen, että tähän
päätökseen ei sisälly velvoitetta vertailla ulkoistettavien toimintojen
yksikkökustannusten tasoa oman toiminnan kustannuksiin. Edelliseen päätökseen
painotöiden ulkoistamisesta sisältyi tällainen velvoite.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »