Ryhmäpuheenvuoro Helsingin budjettiesitykseen 2013

14.11.2012

Ryhmäpuheenvuoro Helsingin talousarvioon 2013

Tämän budjettiesityksen ongelmat kiteytyvät kolmeen rakenteelliseen vääristymään.
– Ensinnäkin sosiaali- ja terveyspalveluista esitetään vain yksi luku, menot yhteensä. Ei erittelyä siitä, miten se jakautuu eri palveluihin. Näin lähes puolet kaupungin palveluista aiotaan ratkaista ilman, että valtuusto edes tietää mihin rahat menevät.
– Toiseksi peruspalvelujen määrärahoihin esitetään vain runsaan prosentin lisäystä tänä vuonna käytettäviin verrattuna. Se on reaalisesti ainakin 30 miljoonaa tämänvuotista vähemmän. Alibudjetointi siis jatkuu, vaikka ainakin vihreät, demarit, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset sanoivat vaalikentillä sitä vastustavansa.
– Ja kolmanneksi budjettiesityksen tulopuolelta puuttuvat kokonaan Helsingin Energian, Sataman ja muiden liikelaitosten tuotot kaupungille. Viime vuonna ne olivat yli 200 miljoonaa ja tämänkin vuoden ennuste on lähes 200 miljoonaa euroa. Näin palvelujen karsiminen esitetään välttämättömänä samaan aikaan kun kaupungin pankkitileillä makaa lähes 800 miljoonaa euroa ja lainasaatavia – joista kokoomus vaikenee puhuessaan velkaantumisesta – on enemmän kuin velkoja..

Talousarviossa on kyse kaupungin vastuusta huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista. Vastuu korostuu nyt kun talous taantuu, työttömyys kasvaa ja köyhyys lisääntyy. Finanssimarkkinoiden keinottelun ja suuryhtiöiden joukkoirtisanomisten ohella tilannetta pahentavat Jyrki Kataisen hallituksen päätökset leikata kuntien valtionosuuksia.

Valtuuston päätöksistä riippuu, onko Helsingin yli 4,5 miljardin euron budjetti osa ongelmaa vai sen ratkaisua.

Terveysasemia ei pidä vähentää

Terveyskeskusmaksun poistaminen on budjettiesityksen positiivinen uutinen. Sen keskeinen perustelu on väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen ja ehkäisevä työ. Tämän tavoitteen kanssa on ristiriidassa se, että samalla on sovittu terveysasemien vähentämisestä. Terveyskeskuksen johto suunnittelee noin 20 terveysaseman lopettamista ja palvelujen keskittämistä 4 – 6 terveysasemalle. Tämä vaikeuttaisi etenkin pienituloisten, lapsiperheiden ja vanhusten mahdollisuuksia käyttää palveluja. Samalla se irrottaisi terveysasemat asuinalueista ja heikentäisi niiden kykyä ennaltaehkäisevään kansanterveystyöhön.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä vastustaa terveysasemien vähentämistä ja esittää niiden palvelujen parantamiseksi lisäresursseja. Tämä on tarpeen myös uuden terveydenhuoltolain määräaikojen toteuttamiseksi.

Peruspalveluja alibudjetoidaan

Kaupunginhallituksen ryhmät ovat kehuneet lisänneensä vanhuspalvelujen määrärahoja kaupunginjohtajan esitykseen, joka olikin räikeän alimitoitettu. Budjettiesityksen sivulla 222 kerrotaan kuitenkin, että tästä lisäyksestä huolimatta useimmat vanhuspalvelut vähenevät. Kotihoidosta leikataan 80 000 kotikäyntiä ja pitkäaikaishoidosta yli 7 000 hoitovuorokautta. Palveluasumista lisätään hieman, mutta vain laajentamalla palvelusetelien käyttöä. Näin vanhusten eriarvoisuus kasvaa, kun palvelusetelin käyttö edellyttää satojen, jopa muutamien tuhansien eurojen omarahoitusosuutta kuukaudessa.

Kilpailutus ja palvelusetelit

Karsimalla kaupungin palveluja samaan aikaan kun vanhusten määrä kasvaa, tehdään lisää markkinoita muun muassa veroparatiisiyhtiöille, joita SDP ja VAS sanoivat vaalikeskusteluissa vastustavansa. SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän mielestä Helsingin pitää lisätä sekä kotihoidon palveluja että kaupungin omien palveluasuntojen rakentamista. Tätä edellyttää myös valmistautuminen vanhuspalvelulain voimaantuloon.

Vaalikeskusteluissa SDP:n ja VAS:n edustajat arvostelivat myös kilpailuttamista ja kehuivat monien kuntien palauttavan ulkoistettuja palveluja omaksi tuotannoksi. Nämäkin lupaukset on syöty hallitusryhmien neuvotteluissa. Koulujen ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailuttamista laajennetaan lähes kolminkertaiseksi. Tavoitteeksi on kirjattu tukipalvelujen kilpailuttamisen laajentaminen kaikkia kouluja ja oppilaitoksia koskevaksi. Koulujen kerhotoimintaa ulkoistetaan palveluseteleillä. Rakennusviraston tavoitteeksi on asetettu katu- ja viheralueiden ylläpidon markkinoiden luominen. Varhaiskasvatuksessa panostetaan yksityisten palvelujen tuottajien tukemiseen. Lähikirjastojen määrärahoja ja aukioloaikoja karsitaan samaan aikaan kun keskustakirjastoon haetaan yksityisiä firmoja kumppaneiksi.

Erityisen kyseenalaista on kilpailuttamisen laajentaminen kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palveluihin sekä sosiaalihuoltolain mukaiseen palveluasumiseen. Tässä on helposti kyse rahastamisesta sellaisten ihmisten kustannuksella, jotka eivät voi valvoa etujaan.

Työpaikkojen vähentäminen vai työllistäminen?

Kaupungin omien palvelujen laiminlyömistä kuvaa myös se, että palkkoihin ja henkilösivukuluihin esitetty lisäys ei riitä kattamaan edes työehtosopimusten mukaisia palkankorotuksia. Tämä tarkoittaa työpaikkojen vähenemistä, vaikka monissa palveluissa on jo nyt huutava pula tekijöistä. Työllisyyden hoitamiseen ei esitetä yhtään lisää rahaa, vaikka firmat suorastaan kilpailevat joukkoirtisanomisilla. Toimeentulotuen kasvavilta tarpeilta on suljettu silmät esittämällä tukeen lähes kuusi miljoonaa euroa tämänvuotista vähemmän.

Joukkoliikenteen lippujen hinnat

Joukkoliikenteen osalta budjettiesitys kertoo vielä vähemmän kuin sosiaali- ja terveyspalveluista. Tänne on kirjattu vain yksi könttäsumma HSL-kuntayhtymän maksuosuuksista. Ei mitään tietoa, mihin se käytetään, mitkä ovat lippujen hinnat ja bussireitit. Lehdistä olemme voineet lukea, että HSL aikoo taas nostaa lippujen hintoja, vaikka suunta pitäisi olla päinvastainen.

Helsingin Energia

Helsingin Energian osalta huomiota kiinnittää, että sen tuloksen arvioidaan putoavan lähes puolella, vaikka tuottavuus ja liikevaihto kasvavat. Positiivista on se, että biopolttoaineiden käyttöön liittyvät investoinnit Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloissa aiotaan toteuttaa. SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä ei sen sijaan hyväksy esitettyä kirjausta, jonka mukaan suunnitelmakaudella käynnistetään Hanasaaren voimalaa korvaavan Vuosaaren uuden voimalan rakentaminen. Valtuustohan on siirtänyt tämän kysymyksen ratkaisut vuoteen 2015. SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä ei hyväksy myöskään sitä, että budjetissa esitetään varautumista sijoittamaan lisää ydinvoimaosuuksiin.

Asukkaiden osallistuminen

Tämän valtuustokauden alussa ns. Pajusen lista sai helsinkiläiset liikkeelle puolustamaan kouluja, terveysasemia, kirjastoja, nuorisotaloja ja muita lähipalveluja. Nyt budjettiesityksessä viritellään uusia lähipalvelujen lopettamislistoja. Vaikka valtuusto on käynnistänyt demokratiahankkeen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, näyttää siltä, että asukkaiden yli yritetään taas kävellä.

Muutosesitykset budjettiin

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää seuraavat vastaesitykset:

1. Kohtaan 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut lisätään 5 miljoonaa euroa talousarvioon 2013 ja taloussuunnitelmaan 2014 – 2015 käytettäväksi kiireettömien terveyspalvelujen järjestämiseksi määräajassa, hoito- ja palvelukokonaisuuksien yhtenäiseksi kehittämiseksi sekä väestöryhmien terveyserojen vähentämiseksi. Lisäksi päätetään, että kaupunki ei vähennä eikä kilpailuta terveysasemia.

2. Kohtaan 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut lisätään sosiaalisten palvelujen turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi talousarvioon 2013 ja taloussuunnitelmaan 2014-2015 pääsääntöisesti kaupungin omaan toimintaan
a. lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, kotipalvelun, varhaisen tuen ja lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseksi 3 miljoonaa euroa
b. vanhusten ja vammaisten sosiaalityön, asumispalvelujen, kotikäyntien, kuntoutuspalvelujen, omaishoidon tuen sekä vanhainkoti- ja pitkäaikaishoidon lisäämiseksi 3 miljoonaa euroa
c. päihdehuollon palvelujen, varhaiseen puuttumiseen, kuntoutukseen ja laitoshoidon palvelujen lisäämiseen 2 miljoonaa euroa.

3. Kohtaan 3 10 04 Toimeentulotuki lisätään 5 miljoonaa käytettäväksi erityisesti harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen, sosiaalisen muutostyön ja nuorten työllistymisen tukemisen lisäämiseksi sekä ns. aktiivipassin käyttöönottoon.

4. Kohtaan 3 20 Varhaiskasvatusvirasto lisätään 2 miljoonaa euroa käytettäväksi ryhmäkokojen pienentämiseen, henkilöstön lisäämiseen ja uusien päiväkotitilojen hankkimiseen.

5. Kohtaan 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi lisätään 20 miljoonaa euroa käytettäväksi palkkamenoihin henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi ja matalien palkkojen nostamiseksi ns. Helsinki-lisällä.

6. Luku 1, kohta Kunnan liikelaitokset, Helsingin Energia, sivu 131 toinen varsinainen kappale poistetaan lause ”Vuosaaren monipolttoainelaitoksen ja tunnelin investointiohjelma käynnistetään suunnitelmakaudella”. Poistetaan seuraavasta lauseesta ydinvoimaosuudet.
Lisätään kohdan loppuun kappale: Helsingin Energian voittovaroista tehtävistä siirroista kirjataan tässä vaiheessa talousarvion tulopuolelle 50 miljoonaa euroa.

7. Kohta 2 42 Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän maksuosuudet, lisätään
5 miljoonaa euroa käytettäväksi Helsingin sisäisen joukkoliikenteen lippujen hintojen nousun ehkäisemiseen, poikittaisen liikenteeseen ja alennuksiin mm. eläkeläisille.

8. Kohtaan 4 02 Opetusvirasto lisätään 3 miljoonaa käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, oppilasryhmien pienentämiseen, maahanmuuttajataustaisten kieliopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Poistetaan kohdat ruoka-, siivous- ja tukipalvelujen kilpailuttamisen laajentamisesta.

9. Kohtaan 4 15 Kaupunginkirjasto lisätään 1 miljoona euroa käytettäväksi kirjastojen aukioloaikojen lyhentämisen estämiseen, aineistohankintoihin ja lähikirjastojen toimintaan.

10. Kohtaan 4 31 Nuorisotoimi lisätään 1 miljoona euroa käytettäväksi alueelliseen nuorisotyöhön, nuorisotiloihin ja nuorisojärjestöjen avustuksiin.

Yhteensä menolisäykset ovat 50 miljoonaa. Edellä on esitetty vastaava tuloutus HelEnin voittovaroista.

Ponnet

Lisäksi SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää seuraavat toivomusponnet:

1. Valtuusto edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä selvitetään, kiten huolehditaan lähipalvelujen turvaamisesta ja otetaan huomioon hyvän hoivan ja hoidon edellyttämät henkilöstömitoitukset sekä tulevan vanhuspalvelulain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja sosiaalihuoltolain määräykset.

2. Valtuusto edellyttää, että lastensuojelulain toteuttamiseksi selvitetään, miten vahvistetaan lapsiperheiden varhaisen tuen, ehkäisevän varhaisen puuttumisen ja korjaavan ja kuntouttavan lastensuojelun kokonaisuutta pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana. Sosiaali- ja terveysvirastossa tulee selvittää, miten turvataan eri osastoihin sijoittuvien lastensuojelun toimijoiden katkeamaton palveluketju ja joustava yhteistyö.

3. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten tonttivuokrien määräytymisperusteita voidaan muuttaa niin, että kohtuullistetaan vuokrien korotuksia.

4. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kaupungin oman tai pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen rakennusliikkeen perustamisen erityisesti kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon ja peruskorjaustoiminnan edistämiseksi.

 

(Vastaesityksiä ja muutosesityksiä kannatti Lilli Autti, sdp)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »