SATA-komitea ja

29.12.2009

SATA-komitea ja ”hiiri se kissalle takkia ompeli…”

Sosiaaliturvaa uudistamaan asetetulle SATA-komitealle kävi kuin vanhassa lasten lorussa hiirelle, joka kissalle takkia ompeli. Ei tullut takkia, ei edes liiviä, tuli vain pienen pieni kukkaro. Kaiken lisäksi komitea päätti, että sen esittämät pienetkin uudistukset voidaan lykätä, jos ne eivät sovi ”valtiontalouden sallimiin rajoihin”.

Yli 700 000 suomalaista joutuu sinnittelemään EU:n määrittelemän köyhyysrajan – noin 900 euroa kuukaudessa – alapuolella. Tähän sosiaaliturvan suurimpaan ongelmaan komitea ei esitä mitään ratkaisua. Tällaisen köyhyyden poistamista ei aseteta edes tavoitteeksi.

Monille kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville, jotka elävät toimeentulotuen varassa, ei komitea tarjoa mitään. Toimeentulotuen perusosan, työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tason ei esitetä mitään korotusta.

Pientä eläkettä saaville ehdotetaan sentään takuueläke, mutta sekin jää vain 685 euroon ja toteutetaan aikaisintaan vuonna 2011. Myönteistä on myös ehdotus puolison tai vanhempien tuloihin perusturvan tarveharkinnan poistaminen työmarkkinatuesta.

SATA-komitean työtä on leimannut pyrkimys toteuttaa muutoksia ”kustannusneutraalilla” tavalla ja valtion budjetin nykyisten raamien puitteissa. Tämä on johtanut esimerkiksi omaishoidon tuen kohdalla ehdotuksiin, jossa eri kunnissa nykyisin maksettavan tuen eroja poistetaan alentamalla noin joka viidenneltä omaishoidon tukea. Työttömyysturvan saannin työssäoloaikaa lyhennettäisiin, mutta toisaalta eläkeputken ja osa-aikaeläkkeen ikärajaa nostettaisiin. Lisäksi koulutustuki leikkaisi jatkossa ansiosidonnaisen turvan maksimiaikaa ja muutosturvan korotetun päivärahan maksuaika lyhenisi. Toiset pienituloiset laitettaisiin siis maksamaan toisten tuen pienet korjaukset.

Komitean kaavailema asumistuen saajien keskittäminen kuntien vuokra-asuntoihin voimistaisi alueellista eriytymistä etenkin Helsingin kaltaisissa kunnissa, joissa on isoja kunnallisten vuokratalojen alueita.

SATA-komitean linjaukset kuvaavat sitä, miten Suomessa on siirrytty Pekka Kuusen ajan sosiaalipolitiikasta oikeistolaisempaan ajatteluun, jossa sosiaaliturva nähdään ensisijassa kustannuksena eikä perusoikeutena, tulonjaon eriarvoisuutta tasoittavana ja myös kansantalouden kehitystä edistävänä. Sen sijaan, että esittäisi rikkaiden ja suuyhtiöiden verotuksen kiristämistä sosiaaliturvan uudistamiseksi, komitea siunaa työmarkkinajärjestöjen ja porvarihallituksen sopimuksen työnantajien Kela-maksujen poistamisesta. Samalla sosiaaliturvaa tarkastellaan entistä kapeammin – kunnallisten palvelujen merkitys on sivuutettu kokonaan.

EU on julistanut alkavan vuoden 2010 köyhyyden torjumisen teemavuodeksi. Vähissä ovat kuitenkin porvarihallituksen eväät köyhyyden torjumiseen. Vaarana on, että SATA-komitean linjauksista muodostuu perusturvan todellisen uudistamisen hautausmaa. Siksi on syytä nostaa uudelleen esille SKP:n aloite riittävän perusturvan takaamiseksi jokaiselle.

SKP:n aloitteessa esitetään 900 euron perusturvaa kuukaudessa jokaiselle täysi-ikäiselle, joka ei voi muuten saada toimeentuloaan, verotettavan tulon alarajan nostamista 1 100 euroon kuukaudessa, 1 400 euron vähimmäispalkkaa kuukaudessa kokoaikaisesta työstä, perustoimeentulo- ja eläkejärjestelmien keskittämistä Kelaan yhdeltä luukulta saataviksi sekä rahoitusohjelma, jolla uudistus voidaan toteuttaa vaalikauden aikana kiristämällä suurten tulojen ja pääomien verotusta. (SKP:n perusturva-aloite on luettavissa kokonaisuudessaan puolueen nettisivuilta.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »