SKP uudistaa ohjelmaansa

14.4.2007


SKP:n nykyinen ohjelma on perusteiltaan edelleen pätevä, mutta tarvitaan päivitystä, ajan tasalle saattamista. Tästä lähtökohdasta on Suomen kommunistinen puolue käynnistänyt muutosesitysten valmistelemisen puolueen ohjelmaan. Päätökset ohjelman muutoksista tehdään 9-.10.kesäkuuta Helsingissä pidettävässä SKP:n edustajakokouksessa. SKP:n nykyinen ohjelma hyväksyttiin vuonna 1994 pidetyssä SKP:n edustajakokouksessa. Sen jälkeen yhteiskunnassa, kansainvälisessä kehityksessä ja vasemmiston tilanteessa on tapahtunut monia muutoksia.

Keskeiset muutosesitykset

SKP:n Helsingin piirin ohjelmaseminaarissa alustanut puheenjohtaja Yrjö Hakanen tiivisti muutosehdotukset kymmeneen kokonaisuuteen:

— Ensinnäkin arvio imperialismin sotaisuuden ja militarismin voimistumisesta.

— Toiseksi vakavampi huoli kapitalismin kärjistämistä maailmanlaajuisista ympäristöuhkista.

— Kolmanneksi arvio Euroopan unionin kehityksestä Maastrichtin sopimuksen jälkeen.

— Neljänneksi arvio finanssipääoman, erityisesti spekulatiivisen rahapääoman osuuden kasvusta; tähän liittyen Suomessa mm. Nokian rooli.

— Viidenneksi arvio uusliberalismin voimistamasta työvoiman polkumyynnistä, kilpailuttamisesta, julkisen sektorin yksityistämisestä ja yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta.

— Kuudenneksi aiemmasta hieman täsmennetty arvio siitä, kenelle ja miten valta on Suomessa keskittynyt sekä EU:n vaikutuksista vallankäyttöön.

— Seitsemänneksi, ohjelman tavoitteissa on vahvistettu demokratian laajentamisen yhteyttä tuotantovälineet omistavan pienen vähemmistön vallan murtamiseen ja täsmennetty EU-vastaista vaihtoehtoa.

— Kahdeksanneksi, sosialismia koskevaan osaan ohjelmassa on tehty täsmennyksiä sosialismista varsin pitkänä kehitysvaiheena, jonka tuloksena vasta syntyy luokaton kommunistinen yhteiskunta. Esityksessä ei määritellä mitään maata sosialismin ”malliksi” eikä edes sellaiseksi, jossa sosialismi olisi jo toteutettu, vaan puhutaan sosialismia rakentamaan pyrkivistä maista. Samalla ohjelmaan sisältyvät edelleen jo nykyisessä ohjelmassa tehdyt kriittiset ja itsekriittiset arviot Neuvostoliiton hajoamisen opetuksista.

— Yhdeksänneksi, yhteistyötä koskevasta luvusta on poistettu Vasemmistoliiton perustamisvaihetta kuvastanut arvio Vasemmistoliitosta erilaisia vasemmistovoimia kokoavana liikkeenä, johon osallistuu myös kommunisteja. Vasemmistolaisten ja punavihreiden poliittisten ja yhteiskunnallisten liikkeiden yhteistyötä ei kuitenkaan hylätä vaan tämä on edelleen se linja, jolla SKP pyrkii kokoamaan voimia politiikan suunnan muuttamiseksi, luomaan edellytykset suurpääoman valtaa rajoittaville uudistuksille ja avaamaan tien kohti sosialismia.

— Lisäksi ohjelman esitystapaan on tehty useita sinänsä pieniä muutoksia. Muotoilujen kehittämisen lisäksi moniin niistä sisältyy myös tärkeä painotus erilaisten toimijoiden pyrkimysten ja taistelun selvemmästä esille tuomisesta.

Kapitalismin vaarallisuus ja sosialismin tarve

Kapitalismi on saanut yhä vaarallisempia ja rujompia piirteitä. Voidaan puhua myös kapitalismin kehitysmallin muutoksesta. Se merkitsee useimmille lisää turvattomuutta. Työtätekevistä revitään irti entistä enemmän. Luonnon sietokyky on jo monelta osin ylitetty. Sodan ja militarismin voimat ovat vahvistuneet.
— Vallalla oleva ajattelu heijastaa näitä muutoksia ja tulkitsee niitä uusliberalistisen ideologian silmälasein. Henkilökohtainen hyödyn tavoittelu, alituinen kilpailu, kaiken tulkitseminen kauppatavaraksi ja vahvemman oikeus ovat tämän tietoisuuden keskeisiä piirteitä.
— Marxilaisuus antaa mahdollisuuden selvittää kapitalismin kehityksen keskeisiä piirteitä niin, että niitä ei nähdä minään ihmisistä riippumattomina. Se antaa mahdollisuuden löytää kehityksen ristiriidoista myös muutoksen mahdollisuuksia.
— Ilmastonmuutoksen kaltaiset uhkat korostavat sosialismin tarvetta. Latinalaisen Amerikan kehitys osoittaa, että myös nykyoloissa voidaan nostaa päiväjärjestykseen sosialismiin tähtääviä uudistuksia, Hakanen totesi.

Avaus vasemmiston keskusteluun

Vaalien jälkeinen uusi tilanne antaa SKP:n ohjelmakeskustelulle erityistä merkitystä koko vasemmiston ja myös punavihreiden voimien kannalta. SDP:ssä keskustelu vaalitappion johtopäätöksistä ja Vasemmistoliitto uudistaa ohjelmaansa viikko SKP:n edustajakokouksen jälkeen pidettävässä puoluekokouksessa.
— Uusliberalismin kärjistämät ristiriidat ovat vieneet pohjaa konsensuspolitiikasta, jonka varaan SDP:n ja Vasemmistoliiton johto on rakentanut strategiansa. Tarvitaan keskustelua radikaaleista, uusliberalismin ja kapitalismin puitteet ylittävistä vaihtoehdoista, Hakanen totesi.

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »