Talousarvioaloite energiataloudesta

25.2.2009

Talousarvioaloite Helsingin Energian ekologisesta rakennemuutoksesta

Helsingin kaupungin energialinjauksissa on asetettu
tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä nostaa uusiutuvan energian osuus 20
prosenttiin energiatuotannosta ja vähentää kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia
vuoden 1990 tasosta.

Helsingin Energian omassa tuotannossa uusiutuvan energian
osuus on nykyisin vain muutamia prosentteja ja vain noin 6 – 7 prosenttia sen
kaikista sähkön hankinnoista. Energialinjausten käsittelyn yhteydessä nousi
kaupunginvaltuustossa esille useita mahdollisuuksia korvata kivihiilen käyttöä
uusiutuvalla energialla.

Tiedot ilmastonmuutoksen nopeutumisesta, esitykset päästöjen
vähentämistä koskevien tavoitteiden tiukentamisesta YK:n ja EU:n tasolla sekä
nykyiseen päästökauppaan kohdistuva voimistuva kritiikki korostavat tarvetta
edetä myös Helsingin Energian toimissa päästöjen vähentämiseksi.

Tarvetta lisätä huomattavasti uusiutuvan energian osuutta
Helsingin Energian omassa tuotannossa ei voi eikä pidä yrittää kiertää
lisäämällä ydinsähköä tai korvaamalla Helsingin Energian sähkön ja lämmön
yhteistuotantoa hankkimalla lämpöä uudesta ydinvoimalasta. Helsingin tulee
investoida ydinvoiman lisärakentamisen sijasta oman energialaitoksensa
tuotannon ekologiseen rakennemuutokseen.

Ehdotamme, että talousarviossa 2010 ja siihen liittyvässä
taloussuunnitelmassa 2010-2012 ja investointiohjelmassa 2010-2014 päätetään
    valmistella
valtuustolle esitys nykyisten Hanasaaren ja / tai Salmisaaren voimalan
pölypolttokattilan muuttamisesta leijukerroskattilaksi niin, että kivihiilen
käyttöä voidaan korvata kotimaisella biomassall
    valmistella
valtuustolle esitykset Helsingin Energian oman tuulivoimapuiston rakentamisesta
sopivalle paikalle ulkomerellä niin, että ei pilata rannikon tai saariston
tärkeitä luontoarvoja
   
valmistella
valtuustolle esitys biokaasulaitoksen perustamisesta, joka valmistaa
kotimaisista uusiutuvista biomassoista ja biojätteistä biokaasua tai muuta
biopolttoainetta mm. pääkaupunkiseudun bussiliikenteen käyttöön
   
valmistella
valtuustolle esitykset muista mahdollisuuksista uusiutuvan energian osuuden
lisäämiseksi, kuten lämpöpumput ja aurinkoenergian hyödyntäminen.
   
kohtuullistaa
Helsingin Energian kotitalouksilta sähkön ja lämmön välttämättömästä
peruskulutuksesta perimiä maksuja irrottamalla niiden määräytyminen
markkinaehtoisista tukkuhinnoista, jotka perustuvat muun muassa sähköpörssin
spekulatiivisiin ylihintoihin
   
säilyttää
Helsingin Energia kaupungin liikelaitoksena ja siirtää sen oman toiminnan
kehittämisen jälkeen jäljelle jäävistä voittovaroista lisää rahoitusta
kaupungin muihin peruspalveluihin.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »