Talousarvioaloite joukkoliikenteen edistämisestä

25.2.2009

Talousarvioaloite joukkoliikenteen edistämisestä

Joukkoliikenteen käyttö on uusimpien tilastojen mukaan
kääntynyt lievään nousuun. Tähän ovat todennäköisesti vaikuttaneet sekä
talouden taantuma että tietoisuus ilmastonmuutoksesta. Joukkoliikenteen osuus
on kuitenkin edelleen pieni poikittaisessa liikenteessä ja sitä on tarvetta
lisätä myös muilla suunnilla.

Joukkoliikenteen suosion, kilpailukyvyn ja palvelujen laadun
parantaminen edellyttää määrätietoista panostamista lippujen hintojen
alentamiseen ja tariffitukeen. Helsingin tulee pitää huolta siitä, että HKL:n
toiminnan siirtäminen uuteen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kuntayhtymään
ei johda lippujen hintojen nousuun eikä kaupungin sisäisen liikenteen vuorojen
karsimiseen.

Joukkoliikenteen kehittäminen vaatii lähivuosina huomattavaa
lisäpanostusta investointeihin. Länsimetron ja Jokeri 2 –linjan rakentamisen
ohella on tarvetta vauhdittaa useita uusia raideliikenteen hankkeita.
Poikittaisen joukkoliikenteen kehittämiseksi on syytä nopeuttaa Raide-Jokerin
toteuttamista. On syytä selvittää pikaraitiotieyhteyden rakentaminen
Herttoniemen metroasemalta Laajasaloon ja Kruunuvuorenrantaan. Resursseja
tarvitaan myös raitiolinjojen laajentamiseen, mm. linjan 9 jatkamiseen.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että talousarvion 2010
raamiin ja taloussuunnitelman 2010-2012 pohjaan lisätään 15 miljoonaa euroa
joukkoliikenteen tariffitukeen lippujen hintojen alentamiseksi. Esitämme, että
talousarvioon liittyvään investointiohjelmaan 2010-2014 varataan määrärahat
Raide-Jokerin rakentamisen aloittamiseen, raitiolinjan 9 jatkamiseen ja
pikaraitioyhteyden suunnitteluun Herttoniemen metroasemalta Kruunuvuorenrantaan.
Lisäksi esitämme, että investointiohjelmaan varataan tarvittavat määrärahat
kävelykeskustan toteuttamiseen ja kevyen liikenteen väylien lisäämiseen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »