Talousarvioaloite sote-palveluista

11.3.2015

Kuluvan vuoden alusta tuli voimaan nk. vanhuspalvelulain velvoite määrätä kullekin asiakkaalle vastuutyöntekijä ja samalla varmistaa asiakkaan tarvitsemien kiireellisten palvelujen järjestäminen viivytyksettä ja muiden palvelujen viimeistään 90 päivässä. Tämä edellyttää kotihoidon palvelujen ja resurssien lisäämistä. Vanhusten pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkoja ei vähennetä suunnittelukaudella vaan niitä lisätään. Samalla osoitetaan lisäresursseja Stadin ikäohjelman ja YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa tämän vuoden alusta lukien järjestämään lapsiperheiden kotipalvelun matalalla kynnyksellä, jottei perheiden tilanne kriisiydy ja jouduta turvautumaan raskaampiin lastensuojelun palveluihin.

1.4.2015 tulee voimaan täysin uudistettu sosiaalihuoltolaki, joka velvoittaa kuntaa järjestämään lain 11 §:ssä tarkoitetuissa tuen tarpeissa välttämättömät kiireelliset ja kiireettömät palvelut lain 12 -29 §:n mukaisina palveluina. Lastensuojelulain kiireellisen sijoituksen tiukennus tulee voimaan vuoden 2016 alusta lukien. Laajan työttömyyden myötä on myös toimeentulotuen tarve kasvanut.

Nämä muutokset edellyttävät nopeaa ja asiakaslähtöistä toimintaa sosiaali- ja terveysvirastolta.  Palvelusuunnitelmien ja niissä kirjattujen palvelujen järjestämiseksi määräaikojen puitteissa tulee lisätä kymmenen miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018.

Samalla esitämme, että valmistellaan ns. aktiivipassin käyttöönotto esimerkiksi uuden HSL-matkakortin yhteydessä pienituloisille myönnettävänä mahdollisuutena maksuttomiin palveluihin mm. Helsingin joukkoliikenteessä, uimahalleissa ja kulttuuritapahtumissa. Lisäksi palautetaan maksuton HSL-matkakortti kuljetuspalveluun oikeutetuille vammaisille ja vanhuksille.

Terveydenhuoltolaki puolestaan edellyttää kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä määräajassa ja katkeamattomien hoitoketjujen turvaamista yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Terveyden eriarvoistuminen ehkäisemiseksi ja hoitotakuun toteuttamiseksi Helsingissä on turvattava perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön palvelujen järjestäminen lähipalveluperiaatteella kaupungin omana toimintana siten, että sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudessa turvataan asiakaspalvelun saatavuus asuinalueilla kaikkialla kaupungissa. Tavoitteena on asukkaiden terveyserojen vähentäminen ja syrjäytymisen estäminen ottaen huomioon 2015 voimaan astuneen uuden sosiaalihuoltolain ja päivystysasetuksen vaatimukset.

Hoitotakuun tarkoittaman kiireettömän hoidon pääsyn määräaikojen toteuttamiseksi lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujen raamiin kymmenen miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018. Tämä koskee myös päihde- ja mielenterveyspalveluun pääsyä eri ikäryhmissä, erityisesti lasten ja nuorten tarpeita.

Tämä edellyttää sitä, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenterveys- päihde ja sosiaalipalvelujen toimipisteverkkoa ei karsita vaan vahvistetaan palvelujen alueellista kattavuutta ja saatavuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Tilojen vähentämissuunnitelma perutaan, jolloin palveluverkkosuunnitelma ja talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016-2025 tarkistetaan asukasmäärän ja palvelutarpeiden kasvua vastaavasti etupainotteiseksi.

Yrjö Hakanen + 4 valtuutettua VASn, SDPn ja Vihreiden ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »