Talousarvioaloite vanhuspalvelulaista ja hoitotakuusta

13.2.2013

Talousarvioaloite vanhuspalveluista sekä hoiva- ja hoitotakuista

Heinäkuun alussa 2013 voimaan astuvassa nk. vanhuspalvelulaissa säädetään 1) kunnan velvollisuudesta huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta; 2) iäkkään henkilön palveluntarpeiden selvittämisestä ja niihin vastaamisesta; sekä 3) iäkkäille henkilöille järjestettävien palvelujen laadun varmistamisesta.

Laki edellyttää varsin entistä laajempia ja asiakaslähtöisiä palveluja uudelta sosiaali- ja terveysvirastolta.  Palvelusuunnitelmien ja siinä kirjattujen palvelujen järjestämiseen määräaikojen puitteissa tulee lisätä 10 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2014-2016. Samalla tulee päättää, että vanhusten pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkoja ei vähennetä taloussuunnittelukaudella.

Terveydenhuoltolaki edellyttää kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä määräajassa ja katkeamattomien hoitoketjujen turvaamista yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Terveyden eriarvoistuminen ehkäisemiseksi ja hoitotakuun toteuttamiseksi Helsingissä on turvattava perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön palvelujen järjestäminen lähipalveluperiaatteella kaupungin omana toimintana.

Tavoitteena on asukkaiden terveyserojen vähentäminen ja syrjäytymisen estäminen. Tämä edellyttää, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen toimipisteverkkoa ei karsita. Palvelujen alueellista kattavuutta ja saatavuutta tulee parantaa. Kun terveyskeskusmaksu poistettiin, voidaan toimintaa kohdentaa enemmän asiakaspalveluun, neuvontaan ja välittömään hoitotyöhön.

Hoitotakuun tarkoittaman kiireettömän hoidon pääsyn määräaikojen toteuttamiseksi lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujen raamiin 10 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2014-2016. Tämä koskee myös päihde- ja mielenterveyspalveluun pääsyä eri ikäryhmissä, erityisesti lasten ja nuorten tarpeita.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »