Vaihtoehto budjettiesitykselle, joka heikentää palveluja ja vähentää työpaikkoja

4.11.2010

Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2011

 

Helsinkiläisten vastustus kaatoi viime keväänä listan noin 80 lähipalvelun lopettamisesta. Tämä budjettiesitys on jatkoa tuolle ns. Pajusen listalle, nyt vaalien alla vain sammutetuin lyhdyin.

Muut ryhmät kehuvat lisänneensä kaupunginjohtajan pohjaesitykseen neuvotteluissa monia miljoonia. Rehellisyyden nimissä pitäisi kuitenkin kertoa, että määrärahat vähenevät silti reaalisesti usealla kymmenellä miljoonalla. Alle prosentin luokkaa olevat muutosten jälkeen toimintamenot ovat hädin tuskin tämän vuoden tasolla. Ne eivät vastaa edes kustannusten ja asukasmäärän kasvua. Vielä vähemmän ne poistavat pitkään jatkunutta palvelujen alibudjetoimista. Lisäisi palvelujen määrärahat esitetään jäädytettäväksi kolmeksi vuodeksi.

Uusi ”Pajusen lista”

Palveluverkoista käydyissä keskusteluissa useimmat meistä valtuutetuista lupasivat, että lähipalveluja ei heikennetä. Kaupunginhallituksen ryhmien neuvotteluissa kaupunginjohtajan esitystä kuitenkin jopa tiukennettiin muotoilulla koulujen vähentämisestä. Investointiosa sisältää linjan Koskelan ja Paloheinän terveysasemien lopettamisesta.

Samalla kun tässä alibudjetoidaan kaupungin omia palveluja, esitetään kilpailuttamisen ja yksityistämisen laajentamista. Kokoomus sai neuvotteluissa läpi sen, että ensi vuonna tehdään tuottavuusohjelma ja uusi palvelujen tuottamisen strategia, jossa ratkaistaan mitkä nykyisistä kaupungin palveluista voidaan jatkossa kilpailuttaa tai yksityistää. Niistä on tulossa uusi Pajusen lista – tällä kertaa palvelujen ja työpaikkojen vähentämis-, kilpailuttamis- ja yksityistämislista. Ja asukkaiden kuuleminen on taas sivuutettu.

Palvelujen eriarvoisuuden lisäämisessä otetaan muitakin uusia askeleita: Ostopalveluja lisätään noin 9 %, koulujen ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailuttamista laajennetaan, palveluseteleiden käyttöä lisätään ja päivähoidossa on tavoitteeksi kirjattu yksityisen päivähoidon osuuden lisääminen. HUS:ssa puuhataan hyvätuloisille yksityistä ohituskaistaa.

Lopettaa satoja työpaikkoja

Työllisyyden parantamisen sijasta esitys vähentää työpaikkoja. Alibudjetoinnilla, vakanssien täyttökielloilla ja ns. luonnollisen poistuman kautta on jo vähennetty työntekijöiden määrää viime vuodesta. Tämän esityksen mukaiset henkilöstömenot vähentävät vielä lisää satoja työpaikkoja. Tekstipuolelle lisättiin neuvotteluissa maininta siitä, että kaupunginhallituksen käyttövaroista maksetaan palkankorotukset – mutta yhtään euroa lisää ei tähän osoitettu.

Vaikka etenkin pitkäaikaistyöttömyys vaatii kiireellisiä toimia, esitetään eri virastojen työllistämistoimiin yhteensä tämänvuotista vähemmän rahaa. Maahanmuuttajien asemaa luvataan parantaa – mutta samaan aikaan lopetetaan Itäkeskuksessa hyvin toiminut maahanmuuttajien työllistämisprojekti, johon oli tarjolla myös EU-rahaa.

Laiminlyö vanhusten ja lasten palveluja

Täällä valtuustossa on jatkuvasti arvosteltu palvelujen alibudjetoimista. Esitys jatkaa kuitenkin alibudjetoimista mm. vanhustenpalveluissa, lasten päivähoidossa, lastensuojelussa, päihdehuollossa, perusterveydenhuollossa, opetustoimessa ja kirjastojen hankintamäärärahoissa.

Vanhustenpalveluissa on kyse suorastaan heitteille jättämisestä. Ensi vuonna aiotaan vähentää hoitovuorokausia laitoshoidossa 20 % ja pitkäaikaissairaanhoidossa 15 %. Näin siitä huolimatta, että jo aiemmat laitoshoidon vähennykset ovat osoittautuneet liiallisiksi. Lisäksi palveluasuntojen määrää supistetaan vuodesta 2012 alkaen.Myös omaishoidon tukea leikataan ensi vuoden jälkeen.

Päivähoidossa alibudjetoiminen on johtanut siihen, että päiväkodeilta edellytetään monessa tilanteessa jopa laittoman suuria lapsiryhmiä, jotta ns. käyttöaste olisi 93 %. Vaikka kaupungin päiväkodeissa on noin 900 lasta enemmän kuin tämän vuoden budjetissa arvioitiin, ei ensi vuodelle esitetä lisää paikkoja. Lapsiperheiden palvelujen ja varhaisen tuen puutteet näkyvät lastensuojelun kasvavina menoina.

Kouluissa oppilasta kohti laskettuja määrärahoja aiotaan reaalisesti supistaa samaan aikaan kun muun muassa erityisopetuksen tarpeet ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä kasvaa.

Päihdehuollon tarpeet kasvavat, mutta tälläkin alueella esitetään asumispalvelujen ja laitoshuollon supistamista. Helsinki on myös mukana ajamassa alas Järvenpään sosiaalisairaalaa. Vammaispalvelulain ensi vuoden alusta lisäämän henkilökohtaisen avun resursseja ei huomioitu.

Tulopuolelta jätetty pois satoja miljoonia

Erityisesti kokoomus on lietsonut kriisimielialoja puheilla yli varojen elämisestä. Tosiasiassa talousarvio on kokonaisuutena ylijäämäinen. Helsingillä on lainasaatavia yhä lähes yhtä paljon kuin velkaa. Lainoja on otettu investointeihin, jotka maksavat itsensä ajan mittaa takaisin. Verotulot kasvavat budjettiesityksen mukaan ilman veronkorotustakin yli 160 miljoonaa. Lisäksi verotulojen kasvu esitetään puolta, vajaa 100 miljoonaa pienemmäksi kuin elinkeinoelämän ja palkansaajien tutkimuslaitosten arvioissa.

Palveluihin luodaan ”säästöpakkoja” myös sillä, että budjetin tulopuolelta puuttuvat Helsingin Energian liikevoitoista tehtävät tuloutukset. Ennusteen mukaan energialaitos tekee voittoa noin 250 miljoonaa euroa. Siitä aiotaan tulouttaa entistä pienempi osuus, koska energialaitoksen rahavaroja paisutetaan esityksen mukaan viime vuodesta 200 miljoonalla. Tätä ei voi perustella investoinneilla uusiutuvaan energiaan, koska näitä investointeja lykätään. Sitä paitsi ne pitäisi tuotannollisten investointien normaaliin tapaan rahoittaa pääosin pitkäaikaisilla lainoilla.

Tänään jaetun talouden seurantaraportin mukaan Helsingillä on aiempien vuosien ylijäämiä kassatalletuksina noin 820 miljoonaa euroa. Murto-osa siitä riittäisi turvaamaan riittävän rahoituksen peruspalveluihin ja työllistämiseen. Mutta kaupunginhallituksen esitys lähtee päinvastoin siitä, että kaupunkikonserni tekee ensi vuonna voittoa 78 miljoonaa. Voittoa kasvatetaan pienituloisiin raskaimmin kohdistuvilla kunnallisveron, tonttivuokrien ja energiamaksujen korotuksilla.

Porvarihallituksen ”likaisen työn osasto”

Helsinkiläisten julkisten palvelujen heikentäminen samaan aikaan kun kaupunki liikelaitoksineen tekee voittoa, kuvaa leikkauspolitiikan oikeistolaisia tavoitteita yksityisten markkinoiden laajentamisessa.

Miksi tällaisen linjan ovat budjettineuvotteluissa hyväksyneet myös SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajat, jotka eduskunnassa esiintyvät leikkauslistoja ja yksityistämistä vastaan? Puhumattakaan Perussuomalaisista, jotka hyväksyivät budjetin esittämättä siihen yhtäkään muutosta. Tai miksi vihreät hyväksyvät lisärahoitusta ydinvoimahankkeisiin?

 

SKP:n ja Helsinki-listojen vaihtoehtobudjetti

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää talousarvioon seuraavat vastaesitykset ja ponnet:

Vastaesitys 1

Pääluvun                            1

kohta                                  1 14 03 Menovaraus, Kh:n käytettäväksi

menoihin lisätään               20 miljoonaa euroa

menot yhteensä                  45 miljoonaa euroa

käytettäväksi palkkamenoihin, henkilöstön riittävyyden turvaamiseen ja palkkauksen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen.


Vastaesitys 2

Pääluvun                            1

kohta                                  Kunnan liikelaitokset, Helsingin Energia

sivu 115                              Poistetaan viimeinen kappale ”Ydinvoimasijoituksiin varaudutaan
omistusosuuksien mukaan” ja lisätään loppuun: Helsingin Energian voittovaroista tehtävistä siirroista kirjataan tässä vaiheessa 100 miljoonaa euroa.

 

Vastaesitys 3

 

Pääluvun                            2

kohta                                  2 42 Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän maksuosuudet

menoihin lisätään               5 miljoonaa euroa

menot yhteensä                  169,2 miljoonaa euroa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi kaupungin sisäisen joukkoliikenteen lippujen hintojen korotusten välttämiseen, vuorojen lisäämiseen ja mm. eläkeläisten ja työttömien lippujen hintojen alentamiseen

 

Vastaesitys 4

 

Pääluvun                            3

kohta                                  3 11 01 Sosiaalivirasto

sivu 198                              lasten päivähoito

lisätään                               menoihin lisätään 5 miljoonaa euroa ja tuloihin 2 miljoonaa

yhteensä                             menot 294,419 miljoonaa ja tulot 28,898 miljoonaa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi mm. ryhmäkokojen pienentämiseen ja vastuuhenkilön varmistamiseen jokaiseen päiväkotiin.

 

Vastaesitys 5

 

Pääluvun                            3

kohta                                  3 11 01

sivu 198                              lapsiperheiden palvelut

lisätään                               menoihin 5 miljoonaa

yhteensä                             menot 161, 711 miljoonaa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi mm. varhaiseen tukeen, lastensuojeluun, perheneuvolatoimintaan, kodinhoitoapuun ja leikkipuistotoimintaan.

Vastaesitys 6

 

Pääluvun                            3

kohta                                  3 11 01

sivu 198                              Aikuisten palvelut

lisätään                               menoihin 8 miljoonaa

yhteensä                             313,768 miljoonaa euroa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi 3 miljoonaa toimeentulotukeen, erityisesti harkinnanvaraiseen ja ehkäisevään tukeen, sekä 5 miljoonaa muihin aikuispalveluihin, mm. päihdehuoltoon ja vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun.

 

Vastaesitys 7

 

Pääluvun                            3

kohta                                  3 11 01

sivu 198                              Vanhustenpalvelut

lisätään                               5 miljoonaa euroa

yhteensä                             272,677 miljoonaa euroa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi vanhustenpalveluihin, mm. laitoshoitoon ja pitkäaikaishoitoon, päivätoimintaan sekä omaishoidon tukeen sekä vanhuspalveluohjelmaan.

 

Vastaesitys 8

 

Pääluvun                            3

kohta                                  3 21 01 terveyskeskustoiminta

lisätään                               menoihin 6 miljoonaa euroa

yhteensä                             menot 599,241 miljoonaa euroa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi erityisesti lähiterveysasemien toimintaan, kotihoitoon, kotisairaanhoitoon, mielenterveyspalveluihin, palvelujen ostoon Järvenpään sosiaalisairaalasta ja ehkäisevään terveydenhuoltoon. Poistetaan investointiohjelmasta Koskelan ja Paloheinän terveysasemien lopettamiseen liittyvät investointihankkeet.

 

Vastaesitys 9

 

Pääluvun                            4

kohta                                  4 02 Opetusvirasto

lisätään                               menoihin 5 miljoonaa euroa

yhteensä                             menot 595,982 miljoonaa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, oppilasryhmien pienentämiseen, maahanmuuttajien kieliopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Vastaavasti poistetaan sivulta 225 väliotsikon jälkeen toisen kappaleen viimeinen lause koulukiinteistöjen vähentämisestä.

 

Vastaesitys 10

 

Pääluvun                            4

kohta                                  4 31 Nuorisotoimi

lisätään                               menoihin 2 miljoonaa

yhteensä                             menot 29,549 miljoonaa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi nuorisojärjestöjen avustuksiin, nuorisotiloihin ja alueellisiin palveluihin, koulutilojen maksuttomaan käyttöön nuorisotyössä ja nuorisovaltuuston perustamiseen.

 

Vastaesitys 11

 

Pääluvun                            4

kohta                                  4 15 Kaupunginkirjasto

lisätään                               menoihin 1 miljoona euroa

yhteensä                             menot 35,98 miljoonaa euroa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi kirjastojen aineistohankintoihin, aukioloaikojen pidentämiseen ja lähikirjastojen toimintaan

 

Vastaesitys 12

 

Pääluvun                            4

kohta                                  4 52 03 Työllisyyspolitiikka

lisätään                               5 miljoonaa euroa

yhteensä                             menot 38,789 miljoonaa euroa

raamiin 2011-2013 käytettäväksi erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, työvalmennukseen, kuntouttavaan työtoimintaan ja työttömien yhdistysten tukemiseen.

 

Vastaesitys 13

 

Kohta                                  5.5.5. Sivistys- ja henkilöstötoimi

sivu 57                                poistetaan 4.kappale: Koulujen ruokahuolto- ja siivouspalvelujen kilpailutusta jatketaan ja maltillisesti lisätään.

 

Vastaesitys 14

 

kohta                                  5.1.

sivu 47                                Poistetaan 4.kappale kunnallisveron 1,0-prosenttiyksikön korotuksesta. Lisätään sen tilalle: Käyttötalouden tasapainoa vahvistetaan Helsingin Energian voittovaroista tehtävällä siirrolla ja purkamalla Lähiörahastoa.

 

Vastaesitys 15

 

kohta                                  5.6.

sivu 62                                Muutetaan kohdan teksti kuulumaan: Kaupunki laatii vuoden 2011 aikana strategian, jossa asukkaita laajasti kuullen kartoitetaan palvelujen nykytila ja suunnitellaan niiden kehittämistä. Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja laatu, vähentää eriarvoisuutta ja lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

 

Ponsiesitykset:

  1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus turvaa työvalmennuksen jatkumisen sosiaaliasemilla.
  2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kiirehtii Helsingin seudun liikenneratkaisuissa Raide-Jokerin toteuttamista.
  3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää toimenpiteet, joilla alennetaan korkeita tonttivuokria ja sisäisiä vuokria.
  4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että leikkipuistojen siirto päivähoidon alaisuuteen toteutetaan niin, että leikkipuistoissa nykyisin tapahtuvaa kerho- ja muuta toimintaa ei supisteta.
  5. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että asukkaita kuullaan laajasti valmisteltaessa palvelujen tuottamisen ja kehittämisen strategioita.
  6. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee vuoden 2011 aikana valtuuston käsittelyyn vanhuspalveluohjelman.
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »