Vastaesitys pääkaupunkiseudun kuntien sopimuksen hyväksymiselle

22.5.2006

Olen jo aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että valtuusto on käytännössä sivuutettu pääkaupunkiseudun neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Tämä koskee myös nyt käsiteltävää pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyösopimusta. Olisi ollut vähintään kohtuullista, että Helsingin kaupunginvaltuusto olisi voinut käydä tästä sopimuksesta keskustelua jo aikaisemmassa vaiheessa.

Kuntalain mukaan (27 §) valtuuston on pidettävä huoli siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Näin ei ole tapahtunut ja se näkyy asukkailta ja järjestöiltä tulleissa viesteissä.

Esimerkiksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL arvostelee pääkaupunkiseudun sopimusta siitä, että siinä ei ole turvattu henkilöstön oikeutta osallistua myös ylikunnallisella tasolla tapahtuvaan muutoksen valmisteluun. Helsingin Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhdistys arvostelee kirjelmässään opiskelijoiden sivuuttamista. Sen mielestä ammattikorkeakoulujen yhdistämisen perusteita ja vaikutuksia ei ole kunnolla selvitetty. Kaupungin vuokratalojen asukkaiden edustajat on sivuutettu, vaikka sopimukseen sisältyy myös heitä koskeva esitys pääkaupunkiseudun yhteisestä vuokrataloja hallinnoivasta suuresta yksiköstä. Ala-Tikkurilan asukkaiden laajasti esittämät alueliitosta vastustavat mielipiteet on sivuutettu.

Yhteistyösopimus ja sen liitteet sisältävät monia kannatettavia hankkeita. Sopimukseen liittyy kuitenkin sellaisia piirteitä ja hankkeita, joiden takia SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa tämän sopimuksen hyväksymistä ja esittää sen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Me vastustamme sitä, että tällä sopimuksella aiotaan keskittää valtaa pieneen piiriin, pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan työvaliokunnalle ja kaupunginjohtajille. Pidämme täysin sopimattomana sitä, että henkilöstö on sivuutettu valmisteluelimistä. Vastustamme sopimukseen liittyvää aikomusta yhtiöittää pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestäminen. Pidämme vuokralaisdemokratian ja asukkaiden itsehallinnon tavoitteiden vastaisena sopimukseen liittyvää hanketta kuntien yhteisestä vuokra-asuntoja hallinnoivasta ja asuntoja rakennuttavasta yksiköstä.

Lisäksi sopimuksen linjaus kuntarajojen yli tapahtuvista palvelujen yhteiskäytöstä voi johtaa EU:n tuomioistuimen omaksumien tulkintojen perusteella kilpailuttamisen pakkoon myös silloin, kun palveluja ostetaan toiselta kunnalta tai kunnalliselta yhtiöltä.

Kun valtuusto kävi viime vuonna yleisempää lähetekeskustelua kunta- ja palvelurakennehankkeesta, esitin kritiikkiä siitä, että pääkaupunkiseudun neuvottelukunta ei ole esittänyt konkreettisia vaatimuksia valtion rahoitusosuuden lisäämisestä tai kunnilta leikattujen valtionosuuksien palauttamisesta. Sama puute koskee tätä sopimusta ja siinä esitettyä pääkaupunkisopimuksen solmimista valtion kanssa.

Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto palauttaa pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyösopimuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että kuullaan asukkaita, turvataan henkilöstön osallistuminen, vahvistetaan kaupunginvaltuustojen asemaa, luovutaan joukkoliikenteen yhtiöittämisestä ja vuokratalojen hallinnon keskittämisestä, kehitetään palveluja pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien omana toimintana sekä pyritään lisäämään valtion rahoitusta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »