Vuokralaisdemokratiasääntö

26.10.2011

Valtuuston strategiaohjelman ensimmäiseksi tavoitteeksi on kirjattu asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja demokratian lisääminen. Tämän pitäisi tietysti näkyä myös vuokralaisdemokratiasääntöä uudistettaessa.

Kaupungin vuokratalojen noin 85 000 asukkaan vaikutusmahdollisuudet uhkaavat nyt kaventua. Kiinteistöyhtiöiden fuusio keskittää päätösvallan investoinneissa ja keskeisissä budjettiratkaisuissa Heka Oy:n hallitukselle.

Asukkaita edustava vuokralaisneuvottelukunta oli aikoinaan kiinteistöyhtiöiden fuusioimista vastaan. Silloin kaupungin johto vakuutti, että huoleen asukasdemokratian kaventumisesta ei ole aihetta. Nyt on kuitenkin käynyt taas niin, että asukkaiden esitykset on sivuutettu vuokralaisdemokratiasäännön valmistelussa.

Kaupunginhallituksen esitys ei sisällä uuden fuusionyhtiön tasolla työmaatoimikuntaa, joka on kuulunut aiemmin kiinteistöyhtiöiden vuokralaisdemokratiaan. Tämä on ongelma, kun Hekan hallitukselle valmistellaan 21 alueyhtiön peruskorjausta, täydennysrakentamista ja uustuotantoa koskevia hankkeita. On selvää, että Heka-yhtiön hallituksella ei voi paneutua laajasti ja konkreettisesti kaikkiin alueyhtiöiden ja muihin hankkeisiin.

Esitän, että vuokralaisdemokratiasäännön 4 pykälän kohta 2 asukkaiden kokouksen tehtävistä muutetaan kuulumaan:
”Tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen kiinteistöyhtiön vaalikelpoisista asukkaista ehdokkaiksi kiinteistöyhtiön hallituksen ja työmaatoimikunnan asukasjäseniksi ja varajäseniksi.”

Vastaavasti esitän, että 21 pykälässä vuokralaistoimikunnan tehtävistä muutetaan kohta 3 kuulumaan:
”tehdä asukkaiden kokousten esittämistä ehdokkaista esitys vuokralaisneuvottelukunnalle ehdokkaiksi kiinteistöyhtiön hallituksen ja työmaatoimikunnan asukasjäseniksi ja varajäseneksi.”

Lisäksi pykälään 29 lisätään uusi kohta: ”valita vuokralaistoimikuntien esittämistä ehdokkaista kaksi työmaatoimikunnan asukasjäsentä, joista toisen tulee olla nainen ja toisen mies, ja yksi varajäsen”.

Tässä ei ole kyse vain yksittäisten alueyhtiöiden intressien ajamisesta vaan siitä, että vuokralaiset voivat vaikuttaa Hekan hallituksen päätösten valmisteluun valitsemalla kaikkien alueyhtiöiden vuokralaisten yhteiset edustajat tällaiseen työmaatoimikuntaan, joka olisi Hekan hallituksen valmisteluelin. Heidät valittaisiin samalla tavalla kuin kaupunginhallituksen esityksessä valitaan asukkaiden edustajat Hekan hallitukseen.

Jos hyväksyttäisiin eräiden valtuutettujen täällä esittämä näkemys, jonka mukaan vuokralaisten valitsemat edustajat eivät voi olla Heka-tason työmaatoimikunnassa, koska he ajaisivat vain oman alueyhtiönsä suppeita etuja, päädytään logiikkaan, joka asettaa kyseenalaiseksi myös vuokralaisten kaupunginhallituksen esityksen mukaan valitsemat edustajat Hekan hallitukseen.

Kyse on yhteishallintolaista, jonka mukaan valtion tukemissa aravavuokrataloissa asukkailla on oikeus osallistua yhtiön päätöksentekoon asumista koskevissa asioissa. Sitä ei voi korvata vain vuokralaisten mahdollisuudella antaa pyydettäessä lausuntoja. Vuokralaisneuvottelukunnan esittämä Hekan hallituksen peruskorjausta ja muita investointeja koskevia päätösesityksiä valmisteleva ja niiden toteuttamista seuraava apuelin on sitä paitsi tarpeen jo senkin takia, että Hekan hallituksen alaisuudessa on poikkeuksellisen suuri määrä kiinteistöjä.

(Muutosehdotukset hylättiin äänin 69 – 13.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »